สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนวคิดทั่วไป

แนวคิดทั่วไป

แนวคิดทั่วไปในการจัดทำเว็บไซต์


           วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน ตามโครงการสร้างความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการแนะนำและส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ และชุมชนอย่างใกล้ชิด 
          
เป็นการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจากประสบการจริงของผู้ที่ประกอบอาชีพทั้งในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะคล้ายๆ กัน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนทั่วไป

แนวการดำเนินงานของ
ใจอาสา

1. ส่งเสริมความรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนได้ร่วมกันกำหนด และจัดวางไว้

2. รวบรวมความรู้ และบริการที่เกี่ยวกับกระบวนความรู้ และการสร้างงานในชุมชน

3. ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของทุกคนในชุมชน

4. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และเอื้อประโยชน์กับคนกลุ่มต่างๆ ตามระดับการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และเป็นกลาง

5. เน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา การสร้างงาน และอาชีพของชุมชน

6. มีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์ การอบรม และส่งเสริมอาชีพ ไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่ยุ่งยาก (ขัดแย้ง)

 7. เป็นกลาง *เพื่อให้ชุมชนสามารถกระจายความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มต่างๆ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

Tags : นโยบายม  ใจอาสา  เข้าใจตรงกัน

view