สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

workshop งานวันแห่งครอบครัว

workshop งานวันแห่งครอบครัว

พม.จัดงาน "วันแห่งครอบครัว" ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด "สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน" หวังกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว...


เวลา 10.29 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี 2557 ในการนี้ ประทานเข็มเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นแก่ผู้แทน "ครอบครัวร่มเย็น หน่วยงาน และสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว" จำนวน 162 ราย เพื่อยกย่องสดุดีแก่ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาสมาชิกในครอบครัว และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครอบครัวที่มีความเอื้ออาทร มีสัมพันธภาพที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จนนำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัว                สำหรับงานวันแห่งครอบครัวในปีนี้ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน" เพื่อให้ทุกครอบครัวตระหนัก และเห็นความสำคัญในการจัดสรรเวลาให้กับชีวิตครอบครัว ควบคู่กับการทำงานอย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดความสมดุลเนื่องจากคนที่มีความสุขในครอบครัว จะสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้ดี ภายในงาน จัดกิจกรรมสร้างสมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ ภาพแห่งครอบครัว การบันทึกภาพร่วมกันในฉากจำลองห้องนั่งเล่น, ตู้ลมแห่งเวลาเกมทดสอบเพื่อพิสูจน์การจัดสรรเวลาระหว่างครอบครัวกับการทำ งาน, นาฬิกาแห่งความสุข ผ่านนิตยสารเก่า, ขนมแห่งความรัก ทำขนมลูกชุบเป็นรูปต่าง ๆ, และโคมไฟแห่งความอบอุ่น โดยออกแบบโคมไฟที่ทำจากไม้ไอศกรีม                                                        

Tag:     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ งานวันแห่งครอบครัว     

ขอขอบคุณ : news.ch7

Tags : วันแก่งครอบครัว2557

view