สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ

ไม่มีใครสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้

อาจมีบางครั้งที่พวกเรามีความคิดว่าพวกเราแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพราะว่าสื่อต่างๆและค่านิยมที่ผิดเหล่านี้ได้มาทำให้คนสูงอายุและคนในวัยกลางคนรู้สึกท้อแท้ เนื่องจากคิดว่าตัวอายุมากแล้ว การจดจำก็ช้าลง เลยทำให้พวกเขาคิดและสรุปเองว่ามันสายเกินไปที่พวกเขาจะเริ่ม ต้นเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ อาจดูเหมือนยากสำหรับคนที่มีอายุมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีอายุน้อยกว่า
ดังสำนวนที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” แม้จะมีสำนวนเชิงลบ แต่ก็ยังคำพูดเชิงบวก ที่สามารถทำให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาได้เหมือนกัน ดังคำพูดที่ว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าคิดเริ่มต้นที่เรียนรู้

http://www.theknowledge.in.th/

การเรียนรู้ ไม่แก่เกินวัย ไม่ไกลเกินเอื้อม

การเรียนรู้...เราสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะนอนหลับ ตื่นจากการนอนหลับ หรือแม้แต่การอยู่ในระหว่างการดำเนินวิถีชีวิตทุกช่วงวินาที ก็คือการเรียนรู้

ไม่แก่เกินวัย...ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนๆ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม่แต่วัยชรา สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน แม้จะเรียนรู้กัน ต่างคนต่างเรื่องราว แต่เป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยแต่ละวัย และการเรียนรู้ในเรื่องที่ต่างจากวัยของตนเอง

ไม่ไกลเกินเอื้อม....การเรียนรู้จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ก็ต่อเมื่อการรู้จักเก็บเกี่ยวเอาข้อดีๆ ของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ นำไปปรับใช้ ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะได้มาก ได้น้อย มันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของตัวเอง ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และต้องรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้...คือการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ที่เป็นพฤติกรรมที่ทำได้โดยตนเอง ทั้งการเรียนรู้ในยามรู้สึกตัว และการเรียนรู้ในยามที่ไม่รู้สึกตัว

เรียนให้รู้...ดูให้จำ...ทำให้เป็น..เห็นปัญหาแล้วแก้ไข....แล้วจะพบว่า มันดีมีประโยชน์ ต่อตัวเราเองเป็นอันดับต้น และดีต่อสังคม เป็นอันดับที่รองลงมา

http://kroophathwattyarn.blogspot.com/2013/07/blog-post.html


โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 

“ไม่มีคำว่า สายเกินไป สำหรับการรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน อีกทั้งยังได้เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนและการแก้ไขปัญหาของชุมชน

เมื่อคนในชุมชนเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถก็จะส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถป้องกันและมีแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมพลังครอบครัวและพลังชุมชน

โดยความตกลงร่วมกันระหว่าง จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
  2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ได้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสนใจเฉพาะด้าน
  5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมกระบวนการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
  6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งเข้าถึงสิทธิต่างๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและมีภูมิคุ้มกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้
  7. เพื่อพัฒนาศักนภาพของผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา และการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  8. เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนา

พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม เนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ 4 หมวดวิชาหลัก ผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการอบรม ได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนในชุมชน

ติดตาม ข่าวสาร และกิจรรมต่างๆ ของเครือข่ายผู้สูงอายุ ได้ในเว็บไซต์ใจอาสา และ facebook.com/#!/bannpathum

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
24 เมษายน 2557

Tags : โรงเรียนผู้สูงอายุปทุมธานี

view