สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานภูมิปัญญาผู้สูงวัย

งานภูมิปัญญาผู้สูงวัย

ปทุมธานีส่งเสริมสถาบันครอบครัวและภูมิปัญ­ญาผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนปทุมวิไล

     วันที่ 22 เมย.57 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายวินชัย อุยางกูร) เป็นประธานพิธีเปิดงาน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและภูมิปัญญาผู้สูง­อายุ เนื่องในวันแห่งครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ปี 2557 และได้มอบโล่สดุดี ครอบครัวร่มเย็น ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี (นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์) เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี

    นายชินทัต วิภาสธวัช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดป­ทุมธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว
     ในการนี้ จังหวัดปทุมธานีได้จัดงานส่งเสริมสถาบันคร­อบครัวและภูมิปัญญาผู้สูงอายุเนื่องในวันแ­ห่งครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมได้ตระหนัก­ถึงความ สำคัญของสถาบันครอบครัวได้เห็นคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครั­ว ชุมชน สังคม ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วน­ร่วม ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

   กิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมสมัชชาครอบครัว การมอบโล่สดุดี " ครอบครัวร่มเย็น" 7 ครอบครัว เป็นครอบครัวที่อย่างน้อย 3 ช่วงอายุ เป็นที่รู้จักกันในชุมชนว่าเป็นครอบครัวที่ดี โอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป มีความสามัคคีกลมเกลียว เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     การมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุม­ชน ที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน การบรรยายและระดมความคิดเห็น "สร้างสุขในครอบครัว เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง" โดยคุณสนองวิชญ์ วันทมาตย์ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่อายุ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อมอบเงิน ของขวัญและของที่ระลึก จำนวน 6 ราย ในวันที่ 25 เมษายน 2557

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี

http://www.youtube.com/watch?v=s1LBWFcOjRA

 

Tags : ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

view