สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรัก

บ้านอุ่นรัก โครงการอาสาสมัคร ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ใช้สถานที่อาคารกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมนำออกกำลังกายบำบัดโรค และฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บ้านอุ่นรักเปิดโครงการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550  มีดาบตำรวจอุทัย นามเสนาะ  เลขานุการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดปทุมธานี  เป็นเป็นประธาน  โดยการชักชวนจาก ผอ. อุ้ม  สิทธิอาพร เชยนาค ในสมัยนั้น ให้มาใช้สถานที่ภายในอาคารกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมต่างๆ ของบ้านใจอุ่นรักมาจนถึงปัจจุบัน

บ้านอุ่นรักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักและความสามัคคี ให้เกิดสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เข้มแข็ง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข

บ้านอุ่นรัก บ้านที่มีทั้งเพื่อนและน้ำใจไมตรี ด้วยสโลแกนที่ว่า ”น้ำร้อนรักไม่เป็น น้ำเย็นรักหมดใจ“  เราจึงออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปล่อยวางจากอารมณ์ขุ่นมัว ความเหงา และคลายเครียด ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น  โดยด้วยกิจกรรมดังนี้

 • การแกว่งแขนเพื่อบำบัดโรค
 • การบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ
 • โยคะเพื่อสุขภาพ
 • กิจกรรมเข้าจังหวะ
 • กิจกรรมอิงกันแบ่งปันความสุข

ที่บ้านอุ่นรัก จิตอาสาทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตอบแทน ผู้มาร่วมกิจกรรมจึงไม่ต้องเสียเงิน 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่มาช่วยกัน ทำให้บ้านอุ่นรัก เป็นครอบครัวแห่งมิตรภาพ
รายชื่อสมาชิกจิตอาสาที่ช่วยสร้างความรักและความอบอุ่น มีดังนี้ 
 

 1. นางอุทัยวรรณ หาบุญมี :  รองประธานและเหรัญญิกบ้านอุ่นรัก นำฝึก กิจกรรมเข้าจังหวะ รำวงมาตรฐาน
 2. นางนิตยา นามเสนาะ :  กรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพบ้านอุ่นรัก นำฝึก โยคะ และ กิจกรรมเข้าจังหวะ
 3. นางจิรภา สวรรณ์ :   นายทะเบียนบ้านอุ่น  นำฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะ  รำวงมาตรฐาน
 4. นางสาวรัชนี ศรีจันท์ทองศิริ  :  เลขานุการบ้านอุ่นรัก  นำฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะ รำวงมาตรฐาน
 5. นางกัลยรัตน์ หลักเงิน :  ประชาสัมพันธ์บ้านอุ่นรัก  นำฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะ รำวงมาตรฐาน
 6. นางสาวศิริรัตน์ เปาอินทร์ : ผู้ช่วยเลขานุการ จิตอาสานำฝึกโยคะ
 7. นางลาวัน เจอร์ราร์ด  : จิตอาสานำฝึกโยคะ
 8. นางแสงสุรีย์ เภาสลัก :  จิตอาสานำฝึกโยคะ

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

 • เลี้ยงวันเกิดของสมาชิก โดยการนำอาหาร มาคนละ 1 อย่าง มารับประทานร่วมกัน และรวบรวมเงินบริจาคให้ มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านปทุมธานี
 • นำผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ออกกำลังกาย
 • นำคณะวิทยากรไปให้ความรู้เกี่ยวกับโยคะในเรือนจำ, อบต. เทศบาลต่างๆ
 • สมาชิกร่วมกันมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 • จัดโครงการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอุ่นรัก เพื่อเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจ เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง เพียงพาตัว หัวใจ และรอยยิ้ม พร้อมเสื่อสำหรับโยคะ มาร่วมกิจกรรมกับเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บ้านอุ่นรักยินดีต้อนรับทุกเภท ทุกวัย ครับ

ดาบตำรวจอุทัย นามเสนาะ ประธานบ้านอุ่นรัก
โทร.  086 507 7020

Tags : บ้านอุ่นรัก โยคะ  รำวง  จิตอาสา  ผอ. อุ้ม

view