สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย


โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย   โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย  รุ่นที่ 5 /2557 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีสัญชาติไทย อายุ 55 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองด้วยตัวเอง
  2. มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่จะดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระของผู้อื่นและได้รับการยกย่องยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
  3. มีจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาของตนเองให้กับคนรุ่นต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
  4. มีความตระหนักและเต็มใจที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพทั้งมวลของตนในการปลูกฝังอบรมสั่งสอนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความรู้ คิดเป็น กล้าพูด กล้าทำ อย่างเหมะสมกับวัย

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2  ใบ 

ติดต่อ โทรศัพย์หมายเลข  02-577-3700 หรือ 087-072-7547
โทรสาร 02-577-1815 . ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 9/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110

E-mall. Bannpathum@hotmail.com
http//www.facebook.com/#!/bannpathum

Tags : ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

view