สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมคลังปัญญา

ชมรมคลังปัญญา


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (นายชินทัต วิภาสธวัช) กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  นโยบายของภาครัฐมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบบริการที่จะให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เป็นคลังปัญญา เป็นทุนทางปัญญามาถ่ายทอดให้สังคมได้ใช้ประโยชน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีสมาชิกชมรม 70 คน มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย อาทิ ด้านการเกษตร ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ฯ จัดตั้งคณะกรรมการชมรมคลังปัญญา จังหวัดปทุมธานี
จัดทำแผนงานของคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และจัดทำทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปาแอนด์รีสอร์ท ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ความหมายของภูมิปัญญา

ภูมิปัญญา หรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านบ้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าง เป็นคำที่ใช้ใชความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Local Wisdom” หรืออาจเรียกว่า “Indigennous Knowledge” ซึ่งมีหน่วยงานและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของคำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ต่างๆ กัน  อย่างเช่น

พิทยา ว่องกุล ได้ให้ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) ว่าเป็นความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบทอดต่อกันมา ทั้งทางตรง คือประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้สะสมที่สืบทอดต่อกันมา

นายแพทย์ประเวศ วสี กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม

สนิท สมัครการ กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงความรู้ มวลประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องสมสมัย 

กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้ของตนเองอย่างหลากหลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ และกระบวนการทางสังคม เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางธรรมชาติในสภาพที่เหมาะสม และถ่ายทอดกระบวนการเหล่านั้นมาจนหลายชั่วคน

ความหมายของคลังปัญญา

หมายถึงแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ที่หลากหลายในแต่ละสาขาวิชา และมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อบุคคล สังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว ซึ่งจังหวัดจะเป็นแหล่งรวบรวมหรือเป็นคลังแห่งปัญญาผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางความพร้อมจะกระจายงานและสนับสนุนงบประมาณให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพออกไปสร้างความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

wisdom

(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง

 

 

Tags : ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

view