สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเผยแพร่ภูมิปัญญา

การเผยแพร่ภูมิปัญญา

การเผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่องโมเดลบ้านจิ๋ว

เป็นการนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการศึกษา และนำข้อมูล รูปภาพ ที่ผ่านการตรวจสอบ มานำเสนอดังนี้

        1. ชื่อภูมิปัญญา 

        2. ชื่อ-สกุล เจ้าของภูมิปัญญา

        3. ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าของภูมิปัญญา

        4. ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา  

        5. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  

        6. วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  

        7. ขั้นตอนการผลิต

        8. ราคาการจัดจำหน่าย

        9. คุณประโยชน์ของภูมิปัญญา

        10. คติ/คุณธรรม/แรงบันดาลใจที่ทำให้งานนประสบความสำเร็จ

รูปภาพที่นำเสนอ เป็นภาพที่ชัดเจน ได้แก่

        1. ภาพเจ้าของภูมิปัญญา (ครึ่งตัว) 1 ภาพ

        2. ภาพวัสดุอุปกรณ์ (ถ่ายรวมทุกอุปกรณ์) 1 ภาพ

        3. ภาพวัตถุดิบ (ถ่ายรวมวัตถุดิบทุกชนิด) 1 ภาพ

        4. ภาพขั้นตอนการผลิต 4-10 ภาพ

        5. ภาพภูมิปัญญาที่ผลิตเสร็จเพื่อจำหน่าย  2-3  ภาพ

        6. ภาพถ่ายนักเรียนคู่กับภูมิปัญญาในขณะที่กำลังเก็บข้อมูล

ชื่อภูมิปัญญา โมเดลบ้านจิ๋ว

ชื่อ-สกุล  นายบรรพต จำนงค์กิจ

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
276/1 หมู่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67210
หมายเลขโทรศัพท์ 089-6387967, 056-771016

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา

เป็นงานต่อยอดของเจ้าของผลงานจากการปั้นพระบรมรูปจากดินน้ำมัน ซึ่งดินน้ำมันเป็นวัสดุที่ไม่คงทนถาวร เจ้าของภูมิปัญญาจึงคิดประดิษฐ์ชิ้นงานที่สื่อถึงความรัก และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทย และวิถีชีวิตของความพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ บอกเล่าเรื่องราวผ่านชิ้นงานโมเดลบ้านจิ๋ว ในชื่อชุดว่า รูปที่มีทุกบ้าน เน้นเรื่องความสุขบนพื้นฐาน ของความพอเพียงของวิถีคนไทย

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

1. กาวลาเท็กซ์

2. กาวร้อน

3. คัตเตอร์

4. คีมจับอุปกรณ์

5. กรรไกรตัดกิ่ง

6. พู่กัน

7. สีอะคลิลิค

8. พระบรมฉายาลักษณ์ขนาดจิ๋ว

9. ธงชาติขนาดจิ๋ว

วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

1. ไม้ไผ่ (ผ่าซีกตามขนาด)

2. ไม้มะขาม (ผ่าเป็นแว่นตามขนาดความเหมาะสม) หรือขอนไม้

3. ไม้ไอศครีม

4. มอสแห้ง

5. เลซิ่น

6. ต้นไม้พลาสติก

ขั้นตอนการผลิต

1. นำไม้ไผ่และไม้ไอศครีมมาสร้างเป็นโมเดลบ้านจิ๋วโดยใช้กาวร้อน

2. นำไม้มะขามหรือขอนไม้มาต่อกันเป็นฐานรอง

3. นำโมเดลบ้านจิ๋วที่ทำไว้มาประกอบกับขอนไม้หรือไม้มะขาม (ผ่าแว่น)

4. นำมอสแห้งและต้นไม้พลาสติกที่เตรียมไว้มาประดับตกแต่งให้สวยงาม

ราคาการจัดจำหน่าย

ราคาเริ่มต้นที่ 159 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน)

คุณประโยชน์ของภูมิปัญญา

เป็นการฝึกสมาธิในเยาวชนที่ได้ลองทำ และเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้เสริมรายได้ ให้กับท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์

คติ/คุณธรรม/แรงบันดาลใจที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ

ความศรัทธา ที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ ให้เราก้าวข้ามปัญหาได้อย่างง่ายดาย

ผู้จัดทำกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางสาว ปานกมล ปัญเจียง

ที่มา :

ครูวิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์

https://www.l3nr.org/posts/534784

Tags : ถ่ายทอด  ภูมิปัญญา  บ้านจิ๋ว

view