สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ประจำปี 2557

โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ประจำปี 2557


ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 

18 กันยายน 2557

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงบริการตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้าน สวัสดิการสังคม
2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทาง สังคมและเสริมสร้างความสงบสุขและความสมานฉันท์ทางสังคม
3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการสื่อสารทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสามัคคีและจิตสำนึกพลเมืองตลอดจนความรักความสามัคคีต่อกัน

                        รายชื่อวิชาถ่ายทอดภูมิปัญญา ในโครงการฯ  วันที่ 18 กันยายน 2557

ลำดับที่     วิชาถ่ายทอดภูมิปัญญา      ชื่อวิทยากร              เบอร์ติดต่อ / ที่อยู่

1. สานตะกร้า               นายบรรจบ  สมปานหวัง        ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี       
2. ต้นไม้มงคล              นายบุญรอด  ชอบชื่น            ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี       
3. สับปะรดผ้าไหม         นางสาวนัยนา ปาลจรัล          ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี       
4. ดอกไม้ผ้าใยบัว          นางพิศมัย  หมื่นมั่น              ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี       
5. ถักโครเชท์               นางสาวรัญมน  วรทรัพย์         ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  
6. น้ำพริกเผา               นางชูศรี  นพเก้า                  081 987 3394 (ต่อป้าแดง)
7. กุหลาบใบเตย            นางลำจวน  โปร่งจิตร์           086 004 2835
8. มะกรูดใบเตย             นางปราณี  สวนหนองกุง       02 581 1559
9. ปลาตะเพียนใบลาน     นางโกสุม  วาณิชวโรจน์        02 581 1287
10. เมี่ยงคำกลีบบัวหลวง  นางยินดี   สิงห์แสง             082 795 3843

11. สบู่สมุนไพร หน้าเด้ง  นางจินดามาศ  ทินกร          086 994 2835
12. ขนมครกชาววัง         นายจิรภัทร  ทินกร              086 994 2835
13. เพาะถ้่วงอกคอนโด    นางจงดี  รัษฐปานพ            080 551 6220
14. พวงกุญแจนกฮูก       นายสถิตย์  ศิริเขตร             083 716 4007
15. ขนมต้ม                  นางละมัย   ฉัตรธนเสฏฐ์       082 972 9500

16. ขนมปั้นขลิบ             นายประเสร็ฐ   ระวังไพร      084 720 2070
17. ยำบูดู                     นางสมสุข  แก้วพรรณา       081 987 3394                 
18. ก๋วยเตี๋ยวหลอด         นางกาหลง  วัฒนถาวร       081 486 2970
19. กล่องทิชชูไม้ไอติม    นายพิสุทธิ์  สมประสงค์       089 448 2809
20. กระเป็าเดคูพาจ         นางพัชรี  ติศรานนท์          02 4546 2283
21. พวงมะโหด              บุญเติม  เจริญอินทร์           081 382 394

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
20 กันยายน 2557

Tags : ถ่ายทอด  ภูมิปัญญา  ผู้สูงอายุ  ปทุมธานี

view