สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนผู้สูงอายุปทุมธานี

โรงเรียนผู้สูงอายุปทุมธานี

 

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุ และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ นั้นแสดงว่าสังคมต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพราะผู้มีรายได้ลดลง แต่ภาระรายจ่ายของประเทศมากขึ้น

รัฐบาลจึงได้เตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ โดยได้ประกาศใช้ปฏิญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2542 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยจึงเป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ซึ่งได้กำหนดสาระสำคัญไว้ดังนี้

ข้อ 1   ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้และผู้พิการที่สูงอายุ

ข้อ 2   ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ข้อ 3   ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย

ข้อ 4   ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ทำงานที่เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า

ข้อ 5   ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม

ข้อ 6   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน

ข้อ 7   รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องกำหนดนโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

ข้อ 8   รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรากฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

ข้อ 9   รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและเอื้ออาทรต่อกัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โดยความตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ขึ้นใหม่สำหรับนักศึกษาอาวุโส รุ่นที่ 5/2558 จากเดิม รุ่นที่ 1-4 หลักสูตร 1 ปี มาเป็นหลักสูตรเข้มข้น เหลือเพียง 6 เดือน

ในปีนี้มีนักศึกษาอาวุโสจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี สมัครเข้าเรียนมากถึง 200 กว่าคน และได้กระจายศูนย์การเรียนรู้ไปตาม เทศบาลเมือง ของแต่ละอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน

หลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุดังกล่าว ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 และได้จัดให้มีการต้อนรับน้องใหม่ และทำกิจกรรมร่วมกันที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 9 และ 10 ที่ผ่านมา

และได้ทำการคัดเลือกผู้นำกลุ่มจากทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญญะบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ  

อาจารย์ฉลวย สุขเกษม  จากอำเภอธัญญะบุรี ประธานรุ่น 5/2558 ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่ไว้วางใจเลือกให้ท่านเป็นตัวแทนรุ่น และ ตลอดทั้งเดือนธันวาคม มีตารางกิจกรรม ดังนี้ดังนี้

2 ธันวาคม 2557 : ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสุงคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

9-10 ธันวาคม 2557 : สานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ ณ. เดอะไพน์ รีสอร์ท

18 ธันวาคม 2557 : กิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ. ร.พ. ศิริราช

25 ธันวาคม 2557 : กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และส่งท้ายปีเก่า 2557 ณ. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

 

กลุ่มใจอาสาพัฒนา สว.รุ่น5
11 ธันวาคม 2557

ดูอัลบัมรูปทั้งหมดที่นี่ :

Tags : โรงเรียนผู้สูงอายุ  รุ่น5  ปทุมธานี

view