สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บวชเนกขัมมะเสริมบารมี

บวชเนกขัมมะเสริมบารมี

 

โครงการบวชเนกขัมมะบารมี
(ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

การบวชเนกขัมมะบารมี เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ๘ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

คุณสมบัติผู้บวชเนกขัมมะบารมี
          ๑. มีศรัทธามุ่งเพื่อเจริญจิตภาวนา 
          ๒. ปฏิบัติตามระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด
          ๓. รับจำนวนครั้งละ ๖๐ ท่านเท่านั้น
          ๔. ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
               มาด้วยตนเอง หรือโทรแจ้งทางโทรศัพท์
               โทร. ๐-๒๙๐๔-๖๑๐๑-๒, ๐-๒๙๐๔-๖๐๖๕, 086 461 8353           
         ๕. ผู้ที่สมัครแล้ว ต้องมารายงานตัวปฏิบัติธรรม
               เช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น
               (มาหลัง ๑๒.๐๐ น. ให้สมัครครั้งต่อไป)

   - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานหินโค้ง ด้วยการสวดมนต์ ทำวัตร ฟังธรรมเทศนา เจริญภาวนา ถวายสังฆทาน รับประทานอาหารเสร็จ อนุญาติให้กลับบ้านตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
ระเบียบปฏิบัติธรรมของเนกขัมมะบารมี
หลักสูตรฝึกอบรม
     ๑. หลักสูตรเฉพาะ (บุคคล) ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นส่วนบุคคล ให้มาปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ - อาทิตย์ เข้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ปิดรับการเข้าปฏิบัติธรรมเวลา ๑๒.๐๐ น. และออกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. อยู่ครบกำหนดแล้ว ถ้าต้องการปฏิบัติต่อให้มาในอาทิตย์ต่อไป
     ๒. หลักสูตรหมู่คณะ (องค์กร) ในกรณีที่มาเป็นหมู่คณะ คือตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป หากต้องการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง เปิดรับวันจันทร์ – ศุกร์ระเบียบปฏิบัติขณะอบรม
     ๑.ท่านยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตรงต่อเวลา
     ๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติภาวนา งดการสนทนา เวลานี้เป็นเวลาแห่งการหาอริยทรัพย์
     ๓. งดการติดต่อกับบุคคลภายนอก งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) งดออกนอกบริเวณที่อบรม
     ๔. งดการนำอาหารหรือของขบเคี้ยวอื่นๆ เข้ามารับประทานในที่พัก เพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ควรรับประทานอาหารเฉพาะที่จัดไว้ งดอาหารของขบเคี้ยวมื้อเย็นตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. จนถึงรุ่งอรุณวันใหม่ (อาหารที่จัดเตรียมสำหรับท่านมี ๒ มื้อ พร้อมน้ำปานะ / เครื่องดื่มตอนเย็น) เว้นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เครื่องดื่มชุกำลัง น้ำอัดลม

     ๕. งดการใช้เครื่องประดับทุกชนิด และเครื่องรางของขลัง ยกเว้นนาฬิกา
     ๖. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไป อันจะทำให้เครียด มีความผ่อนคลาย ปล่อยวางภาระทางโลก
     ๗. โปรดเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โดยการงดส่งเสียงดัง งดการคลุกคลี พูดคุยกันเป็นกลุ่ม และงดการเพ่งโทษผู้อื่น
     ๘. งดเว้นการพูดคุย สนทนา กับพระภิกษุสามเณรหรือผู้ปฏิบัติะรรมชายหญิง สองต่อสองในที่ลับคน
     ๙. มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ฝึกทำงานและทำกิจวัตรทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติธรรม และมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาวัด

     ๑๐. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด (ด้วยการลดขยะนอกกาย ขยะในกาย และขยะในใจ) และใช้ทรัพยากร (น้ำ ไฟ) อย่างประหยัด รู้คุณค่า
     ๑๑. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งทางกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด
     ๑๒. ติดป้ายชื่อตลอดระยะเวลาฝึกอบรม
     ๑๓. ในระยะเวลาที่ร่วมอบรม เมื่อมีข้อสงสัยโปรดติดต่อพระอาจารย์ที่ดูแลได้ตลอดเวลา
     ๑๔. ในกรณีที่ท่านต้องการจะร่วมทำบุญบำรุงวัด ให้มาทำบุญที่สำนักงานกลาง โดยทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ (งดเว้นการถวายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว)

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา
          ๑. การแต่งกาย 
               ชาย เสื้อสีขาว-กางเกงสีขาว
               หญิง เสื้อสีขาว - ผ้าถุงขาว หรือกระโปรงยาวสีขาว
                       เพื่อความเรียบร้อย ขอรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัตินุ่งผ้าถุงขาว
                       (ไม่นุ่งกางเกงรัดรูป ขาสั้น หรือแต่งกายไม่สุภาพ)
          ๒. ผ้าถุง (หญิง) ผ้าขาวม้า (ชาย) สำหรับเปลี่ยนผ้าอาบน้ำ
          ๓. กางเกงวอร์มหรือกางเกงหลวมใส่สบาย สำหรับฝึกโยคะ 
          ๔. ของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ

ตารางกิจวัตรประจำวัน
     ๐๔.๐๐ น. - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
     ๐๔.๓๐ น. - ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา ฝึกโยคะ
     ๐๖.๐๐ น. - บำเพ็ญบารมียามเช้าในวัด
     ๐๗.๐๐ น. - รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ
     ๐๙.๐๐ น. - ฟังธรรม / เจริญภาวนา
     ๑๑.๐๐ น. - รับประทานอาหาร และเก็บภาชนะ
     ๑๒.๐๐ น. - ฟังธรรม / เจริญภาวนา
     ๑๖.๐๐ น. - พักทำภารกิจส่วนตัว และดื่มน้ำปานะ
     ๑๘.๐๐ น. - ทำวัตรเย็น / เจริญภาวนา
     ๒๐.๐๐ น. - ฟังธรรม / เจริญภาวนา
     ๒๑.๓๐ น. – พักผ่อนอิริยาบถอย่างมีสติ

ขอขอบคุณ : http://www.jaisabuy.com

http://www.watpanyanantaram.org/

Tags : บวชเนกขัมมะ  วัดปัญญานันทาราม

view