สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาพกิจกรรม สว.5

ภาพกิจกรรม สว.5

คำนำ

ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 มีจำนวนผู้สูงวัย 8,970,740 คน หรือประมาณร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอีก 7 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจำนวนผู้สูงวัยมากกว่า 13 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 กล่าวคือประชากรทุก 5 คน จะเป็นผู้สูงวัย 1 คน

รัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแล และเสริมสร้างความพร้อม ได้มอบให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้มีความพร้อม

ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เกิดความสุขในชีวิต เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลาน เปลี่ยนจากภาระเป็นพลังของสังคม เป็นบุคคลต้นแบบให้แก่ชุมชน  สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด ให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้กระจายออกไป

                                                                                     

                                                                                      พิสุทธิ์ สมประสงค์

 

สารบัญ

1. หมวดชีวิตและสุขภาพ

 • ชีวิตและสังคมกับการเปลี่ยนแปลง
 • การออกกำลังกายและคลายเครียด
 • การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • การบริหารสมองและความจำ
 • สุขภาพกับแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้สูงวัย
 • อาหารสำหรับผู้สูงวัย

2. หมวดวิชาสังคมและเศรษฐกิจ

 • สังคมกับผู้สูงวัย
 • ธรรมะคู่ใจ สูงวัยมีค่า
 • ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • กฎหมาบน่ารู้คู่วัยสูงอายุ
 • การเมืองและการปกครองไทย

3. หมวดวิชาถ่ายทอดภูมิปัญญา และพัฒนาสังคม

 • ภูมิปัญญาและการถ่ายทอด
 • งานอาสาสมัครเพื่อชีวิตและสังคม

4.หมวดวิชาอาชีพและสันทนาการ

 • อาชีพและสันทนาการ

ผลที่ได้รับจากการเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาอาวุโส รุ่น 5/2558 ของจังหวัดปทุมธานี

ณ. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต คลอง 5 อำเภอธัญบุรี  ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และประสบการณ์จากกิจกรรมตามหลักสูตร ทั้ง 4 หมวดวิชา ดังนี้

1. หมวดชีวิตและสุขภาพ

     .....................................................................

2. หมวดวิชาสังคมและเศรษฐกิจ

    .......................................................................

3. หมวดวิชาถ่ายทอดภูมิปัญญา และพัฒนาสังคม

     .....................................................................

4. หมวดวิชาอาชีพและสันทนาการ

    .......................................................

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 

22 พฤศจิกายน 2557 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ / ปฐมนิเทศ / แบ่งกลุ่มตามอำเภอ

ต้นแบบผู้สูงอายุ และ นศ.อาวุโส รุ่นพี่มาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ นศ. ใหม่

26 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิต : วิทยากร ดร. เกษร สำเภาทอง

27 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เรียนรู้เทศบาลเมืองลาดสวาย โดย ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถวายพระพร “5 ธันวามหาราช ” ที่ศูนย์พัฒนาฯ คลอง 5

2 ธันวาคม 2557 ศาสตร์ที่ว่าด้วยมนุษย์และสังคม วิทยากร ดร. ประนอม โอสถานนท์

9-10 ธันวาคม 2559 ต้อนรับน้องใหม่ ที่ The Pine resort สามโคก ปทุมธานี

ละลายพฤติกรรม เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และเลือก อ. ฉลวย สุขเกษม เป็นประธานรุ่น 5

18 ธันวาคม 2557 ถวายพระพรพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ที่ รพ. ศิริราช

25 ธันวาคม 2557 กีฬาสี และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่สนามกลาง ศูนย์พัฒนาฯ

วันที่ 9 -10 -11 2558 บวชเนกขัมมะ ที่วัดปัญญานันทราราม ต.คลอง 6 อ.คลองหลวง

 14 มกราคม 2558 การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน ศูนย์ ทม.ลาดสวาย วิทยากร พรชัย บุญกุศล

20 มกราคม 2558 การดำรงชีวิตหลังเกษียน ศูนย์พัฒนาฯ คลอง 5 วิทยากร ญาณี เลิศไกร

 

22 มกราคม 2558 กฎหมายน่ารู้ คู่วัยผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาฯ คลอง 5 วิทยากร ญาณี เลิศไกร 

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดของ นศ. อาวุโส รุ่น 5/2558 ติดต่อที่ พิสุทธิ์ สมประสงค์ กลุ่มลำลูกกา
ทั้งทางกลุ่ม Line และ Facebook / pisut somprasong ครับ

* กลุ่มใดมีภาพที่ต้องการแชร์ให้เพื่อนๆ ส่งมาได้ครับ ยินดีเป็นส่วนกลางประสานงานให้

 
กลุ่มใจอาสาพัฒนา สว. รุ่น 5
 22 มกราคม 2558

Tags : รูปกิจกรรม  รายงาน  สว.รุ่น 5 

view