สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมคลังปัญญาปทุมธานี

ประชุมคลังปัญญาปทุมธานี

9 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ที่วัดชัยสิทธิ์ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

ระเบียบวาระที่ 1 รายชื่อคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ปี 2557
ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพื่อความเหมาะสม และทำให้การขับเคลือนงานของชมรมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามเอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปี2557) ดังนี้

1.  นางจันทรารัตน์  หล้าปิงเมือง                ประธาน
2.  น.อ. ธวัชชัย   เลี้ยงประยูร                  รองประธาน
3.  นายสุบิน  บัวทอง                             รองประธาน
4.  นายวัง  สุดสวาท                              รองประธาน
5.  นางบุญอาย  หินอ่อน                         รองประธาน
6.  นางถนอม  สิงหนุต                            รองประธาน
7.  นางเฉลียว  อินแย้ม                           รองประธาน
8.  นายชลอ  ทองสุข                             รองประธาน
9.  นางชลิดา  ปัจจุสรัญ                           กรรมการ
10. ร.ต.ท.บุญภาพ  พิมพ์ทนต์                  กรรมการ
11. พ.อ.อ.ประเสริญ  แจ้วไพร                  กรรมการ
12. นางยินดี  สิงห์ทอง                           กรรมการ
13. นางจันทร์เพ็ญ  เนียนกันทา                 กรรมการ
14. กำนันลมูล  ป่าตุ้ม                             กรรมการ
15. นายสมเด็จ  สังข์ประไพ                      กรรมการ
16. นายสุรินทร์  หอศิลป์                          กรรมการ
17. นางภารดี  ศิรฺชานนท์                         กรรมการ
18. นางพัชรี  ดิษรานนท์                          กรรมการ
19. นางพนิดา  ธรรมภิรักษ์                       กรรมการ
20. นางสมสุข  แก้วพรรณา                      กรรมการ
21. ร.ต.ต. แทน  ดีจิต                            กรรมการ
22. นางโกสุม  วาวานิชโรตม์                     กรรมการ
23. นางวรรณี  อ่อนเมืองคง                      กรรมการ
24. นางจำนง  เทวคุปต์                           กรรมการ
25. นางเรวดี  แจ้งภัย                             ประชาสัมพันธ์
26. นางณหทัย  โอชารส                         ผู้ช่วยประชาสัมพัธ์
27. นางชมบุญ   บัวหลวง                         เหรัญญิก
28. นางอังกาบ  พรรณสุข                        ผู้ช่วยเหรัญญิก                            
29. นางอัมภาภรณ์  ผิวเงิน                       เลขานุการ
30. นางสาวนะพร  โพธิ์มณี                      เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 การจัดงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ปีนี้มีงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ. ซึ่งจะต้องจัดให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหวังว่าบทบาทของผู้สูงอายุต้องมีความชัดเจนกว่านี้ เพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดในสังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้

          2.1  คลังปัญญาผ๔สูงอายุ ใช้ชื่อย่อ คือ คปญ. มีชื่อภาษาอังกฤษเป็น wisdom aging club of pathumtani

          2.2  การออกแบบเครื่องหมายสัญญลักษณ์ (logo) ของชมรม ประธานได้นำเสนอตัวอย่าง รูปแบบตรมมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเหมาะสม

          2.3  ประธานแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ พจม. คุณอรุณี พงษ์กำเนิด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนัก พมจ. ปทุมธานีพร้อมคณะ และคณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการหารือ

          3.1  คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี (ตามเอกสารหมายเลข 2) คุณอรุณี พงษ์กำเนิด พมจ. ชี้แจงก่อนการนำร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เพื่อลงนามอนุมัติแต่งตั้งพิจารณาความเหมาะสมลำดับที่ 8 และ 9

          3.2  แนวคิดพื้นฐานของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ดัชนีและเป้ามาย

          3.3  การจัดงานเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กำหนดเวลา สถานที่และรูปแบบแสดงความคิดเห็นแต่ละอำเภอ

มติที่ประชุม    ข้อ 3.1          ลำดับที่ 8 เปลี่ยนเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ลำดับที่ 9 ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีแทนโดยให้นางจันทรา หล้าปิ่นเมือง ผลักดันนำเสนอผ่านเข้าลงนามอนุมัติแต่งตั้งเป็นคำสั่งต่อไป

                  ข้อ 3.2  การเสนอโครงการต้องอ้างอิงยุทธศาสตร์และมาตรการ พิจารณายุทธศาสตร์ ที่ 2 มารตาที่ 2.3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ พมจ. ปทุมธานี

                   ข้อ 3.3  กำหนดวันจัดงานถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ในวัรที่ 7 เมษายน /ถถค ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยการนำเอาของดีตามวิถีไทยด้านอาหาร ศิลปะการแสดง ประเพณีและงานหัถกรรม สิ่งประดิษฐ์ การถักทอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอ มาจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งเป็น 2 โซน โซนที่ 1 เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา โซนที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลงานทั้งหมด ควรมีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นรูปเล่ม

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

                   ข้อ 4.1  การเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คุณอนุณี พงษ์กำเนิด แจ้งว่าการจัดงานถ่ายทอดภูมิปัญญาผ๔สูงอายุ มีงบประมาณจาก พจม. สนับสนุนขะจัดรวมกันกับวันผู้สูงอายุและครอบครัว

                   ข้อ 4.2  การขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุ คุณอรุณี พงษ์กำเนด แจ้งว่ามีงบประมาณจาก พมจ. ปทุมธานีหลายส่วนสนับสนุนการจัดทำแผน (ต้นแบบ) ข้อมูลระดมทำแผนโดยคณะอนุกรรมการตามข้อ 3

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

                   5.1 การขยายเวลาสมัครประกันสังคมตามมาตรา 40 หากทราบกำหนดที่แน่นอน ประธานชมรมจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

                   5.2  การประชุมชมรมควรจะจัดประชุมสัญจรหมุนเวียนกันไปทุกอำเภอ ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกที่หมู่บ้านฟ้ารังสิต อำเภอธัญบุรี คุณเรวดี  แจ้งไพร เป็นผู้รับดำเนินงาน

                   5.3  การจัดทำเสื้อชมรมเป็นเสื้อปกฮาวายพื้นสีม่วง สกรีนรูปดอกลำดวนด้านล่าง ใช้ผ้าที่รีดง่าย คุณอัมภาภรณ์  ผิวเงิน เป็นผู้รับดำเนินงาน โดยนำตัวอย่างมาเสนอต่อที่ประชุม

กลุ่มใจอาสาพัฒนา
10 กุมภาพันธ์ 2558

 คลิกดูภาพทั้งหมด

Tags : ประชุมชมรมคลังปัญญา  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

view