สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญาผู้สูงวัยกับการสร้างโอกาส

ภูมิปัญญาผู้สูงวัยกับการสร้างโอกาส

“ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยมาตลอด จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นภูมิปัญญาแห่งสังคมไทย“

แรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาก้าวไกลสู่อาเชี่ยน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติ์เป็นประธานเปืดงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในหลายมิติ คือ

๑.หลักประกันด้านสุขภาพ (การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูบำบัดอย่างทั่วถึง)
๒.หลักประกันด้านรายได้ขั้นพื้นฐาน (ปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพจากเดือนละ ๕๐๐ บาท มาเป็นเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได)
๓.หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ (พรบ.กองทุน  การออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นระบบบำนาญแห่งชาติ)
๔.การ ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ (การพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ การจัดหางาน ที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับความรู้) และ
๕.กอง ทุนผู้สูงอายุ (เป็นแหล่งเงินทุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ)

จัดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแขนงต่างๆ ให้แก่ น.ศ. อาวุโส และผู้สนใจ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ และเทคนิควิธี เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาภูมิปัญญาไทย ให้ก้าวไกลสู่อาเชี่ยน

การเตรียมความพร้อมของประชากร มิใช่จำกัดอยู่แค่เฉพาะผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียว แต่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชากรทุกช่วงวัยในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายของชีวิต  

นอกจากนำเอาภูมิปัญญามาถ่ายทอดแล้ว ยังได้มอบของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะมาร่วมงานสงกรานต์ ที่ทางศูนย์เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ จะจัดขึ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2558 อีกด้วย

การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิปัญญา ความสามารถ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและอนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และครอบครัว

ขอขอบคุณ : http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=5652

พิสุทธิ์ สมประสงค์
22 เมษายน 2558

Tags : แรงงานจังหวัดปทุมธานี  การถ่ายทอดภูมิปัญญา

view