สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ก้าวเพื่อก้าว

ก้าวเพื่อก้าว

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป้นการสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาศักยภาพ นำภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้าอบรมในจังหวัดปทุมธานี แยกเป็น 7 อำเภอๆ ละ 30 – 40 คน รวมทั้งหมด 220 คน และมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สูงสุด 82 ปี

ในวารสารรุ่นเล่มหนาที่มอบในงานพิธีรับวุฒิบัตร  เป็นหนังสือบันทึกเรื่องราวตลอดหลักสูตร โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ส่วนได้แก่

ก้าวที่ 1 :   ก้าวสำคัญ นำเสนอสารจากผู้บริหาร รวมทั้งหมด 15 ท่าน ได้แก่

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
 2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  นายวิเขียร ชวลิต
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  นายพงศธร สัจจชลพันธ์
 4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  นายวินชัย อุยางกูร
 5. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
 6. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (รักษาการแทน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ)
  นางระรินทิพยื ศิโรรัตน์
 7. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
 8. นายอำเภอคลองหลวง :      นายผาชัย โปรียานนท์
 9. นายอำเภอเมืองปทุมธานี :   นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
 10. นายอำเภอลาดหลุมแก้ว :    นายอาวุธ วิเชียรฉาย
 11. นายอำเภอสามโคก :          นายสัมพันธ์ เนตตกุล
 12. นายอำเภอหนองเสือ :        นายเมธา ทวีกุลกิจชัย
 13. นายอำเภอธัญบุรี :             นายณรงค์ นครจินดา
 14. นายอำเภอลำลูกกา :          นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช
 15. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผุ้สูงอายุ จังหวัดปทุมะานี
  นางกันตา ดีเติม

ก้าวที่ 2 :  ก้าวแรก หรือเริ่มก้าว เป็นการบันทึกเรื่องราวเมื่อแรกเริ่มหลักสูตร ผ่านกระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตร

ก้าวที่ 3 :  ก้าวที่แฝง เป็นการบันทึกเรื่องราวที่สืบเนื่องจากก้าวที่ 2 แฝงไว้ซึ่งความทรงจำที่ดี ผ่านกระบวนการต่างๆ

ก้าวที่ 4 :  ก้าวแห่งการเรียนรู้ : มุมมองด้านชีวิตและสุขภาพ

ก้าวที่ 5 :  ก้าวแห่งการเรียนรู้ : มุมมองด้านเครือข่าย อาสาและพัฒนาสังคม

ก้าวที่ 6 :  ก้าวแห่งการเรียนรู้ : มุมมองด้านการสร้างคุณค่า นันทนาการ

ก้าวที่ 7 :   ก้าวสู่โลกกว้าง มุมมองด้านสังคม และรายได้

ก้าวที่ 8 :  ก้าวเดินด้วยกัน บันทึกกิจกรรมเสริมภาพประสบการณ์ และการเรียนรู้ ผ่านการอบรม ปฎิบัติ ศึกษาดูงานและลงมือทำ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล

ก้าวที่ 9 :  ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน มั่นคง เป็นหลักของสังคมต่อไป : บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

วารสาร “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล”  เล่มนี้จึงเป็นการบันทึกเรื่องราว ซึ่งเป็นก้าวสำคัญพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน และภาพรวมของรุ่น

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในแต่ละก้าวที่ปรากฎในวารสารนี้ จะได้สะท้อนถึงการบรรลุวัตถุ ประสงค์ของโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ของรุ่นที่ 5 ให้ก้าวไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคง ยั่งยืน เพราะผู้สูงวัย ได้พัฒนาก้าวไกล ไม่เป็นภาระของสังคมอย่างที่เข้าใจ

พิธีมอบวุฒิบัตร นศ.สว.รุ่น5/2558   30 มิถุนายน 2558

1. อำเภอสามโคก : ประธานรุ่น นางชมบุญ บัวหลวง ตำบกระแชง อ.สามโคก

2. อำเภอลาดหลุมแก้ว : ประธานรุ่น ร.ต.ต. แทน ดีจิตต์ ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว 

3. อำเภอเมือง :  ประธานรุ่น นายอำพล พูลเจริญ ตำบลบางพูน อ.เภอเมือง 

4. อำเภอคลองหลวง : ประธานรุ่น นางสาวสุภาพร นุตพันธ์ ตำบลคลองเจ็ด อ.เภอคลองหลวง 

5. อำเภอลำลูกกา : ประธานรุ่น นางเบญจา เพิ่มสุข ตำบลลาดสวาย อ.ลำลูกกา

6. อำเภอธัญบุรี : ประธานรุ่น นางฉลวย สุขเกษม ตำบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี

7. อำเภอหนองเสือ : ประธานรุ่น นายเมืองนนท์ เฮ็งบ้านแพ้ว ตำบลหนองสามวัง อ.หนองเสือ

บทความที่เกี่ยวข้อง :
ก้าวไปด้วยกัน .. ไปได้ไกล
http://www.jairsa.com/index.php?mo=14&newsid=394508

pisuts@yahoo.com

 

Tags : พิธีมอบวุฒิบัตร  นศ.สว.รุ่น 5/58

view