สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บ้านธรรมชาติบำบัด

บ้านธรรมชาติบำบัด

เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชน อันจะส่งผลดีในการสร้างความตระหนักและถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงานจึงได้จัดโครงการ "ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานพอเพียง"ขึ้น โดยคัดเลือกประชาชนที่มีความสนใจด้านพลังงาน และเขียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานอย่างสร้างสรรค์และรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันภายใต้แนวคิด "ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน"

   

 "โครงการตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง"เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่กระทรวงพลังงานมุ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง  และเพื่อน้อมนำพระราชกรณียกิจมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนัก และถือเป็นแบบอย่างในการประหยัด ความพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจ ด้วยความอยู่ดีกินดีตามวิถีที่พอเพียง และนำมาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานอย่างสร้างสรรค์และรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป

หนึ่งในสองของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับเลือกจากกระทรวงพลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่อาจารย์บรรจง ทองย่น เพื่อนร่วมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 5/2558

อาจารย์เล่าให้ฟังว่า เป็นครูที่รักการศึกษาเรียนรู้มาตลอดชีวิต ชอบปลูกต้นไม้ อยู่กับธรรมชาติ และสนใจเรื่องสุขภาพและสมุนไพรเป็นทุนเดิม จึงไปเรียนการใช้ลูกดิ่งเพนดูลั่ม เพื่อพยากรณ์สุขภาพ กับอาจารย์ สุทธิวัสส์ คำภา  และได้สร้างอาคารรูปกระโจมแปดเหลี่ยมประหยัดพลังงาน ใช้เป็นห้องเรียน และปฎิบัติธรรม

หลังเข้าร่วมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 5/2558 เกิดความคิดที่จะนำความรู้การดูแลสุขภาพ การปฎิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีความรู้ในการพึ่งพาตัวเอง มึความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ได้รับการถ่ายทอดด้านอาชีพหลายๆ อย่าง เพื่อให้อยู่ได้ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้สร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ขึ้น เพื่อให้เป็น “มหาวิชชาลัยชุมชน” ตามอย่างพ่อ เพื่อชาวบ้านทั่วไปจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และใช้เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาชุมชนของจังหวัดปทุมธานี โดยมี "ป้านา" นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ประธานชมรมคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติ์เป็นที่ปรึกษา

เพื่อนๆ และผู้สนใจสามารถแวะมาเยี่ยม พูดคุยและปรึกษาด้านธรรมชาติบำบัด การพยากรณ์สุขภาพ และใช้สถานที่เพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา และปฎิบัติธรรม ได้นะครับ

อาจารย์บรรจง ทองย่น ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง 55/1 หมู่2 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  โทร. 087-451-4214

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา2558
2 สิงหาคม 2558

Tags : บรรจง ทองย่น. ธรรมชาติบำบัด  บ้านกระแชง

view