สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเพื่อสังคมกับคนสูงวัย

กิจกรรมเพื่อสังคมกับคนสูงวัย


ในเครือข่ายสูงวัยใจอาสา มีชุมชนต้นแบบหลายๆ ชุมชน ที่ประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่าง เพื่อชักชวนให้กลุ่มผู้สูงอายุอื่นๆ ได้ส่งข่าวและภาพกิจกรรมของชุมชนตัวเอง มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมเป็นเครือข่ายสูงวัยใจอาสาด้วยกัน

ชุมชนแรกที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในเครือข่ายระดับต้นๆ คือชุมชนบางขะแยง ที่มีพี่แดง นศ.อาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย รุ่น1 เป็นแกนนำเป็นชุมชนที่เอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นมากมาย

นักศึกษาแพทย์ทางเลือก ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ร.พ.สต.
บางขะแยง
และชมรมผู้สูงอายุตำบลบางขะ ออกทำกิจกรรมในชุมชน

กลุ่มสูงวัยเมืองประชา บางคูวัดเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีแกนนำกลุ่มเข้มแข็งมาก มีกิจกรรมของกลุ่มต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างชุมชนที่หาตัวจับยาก กลุ่มนี้มีคุณหยี นศ. อาวุโสรุ่น 5/2558 เป็นแกนนำ และเป็นทีมที่ปรึกษาของกลุ่มที่เข้าร่วมในเครือข่าย

กลุ่มจิตอาสาดีเด่นของลาดสวาย ทีมสาธารณสุข ของ รพ.สต. เทศบาลเมืองลาดสวาย และกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ 8 ของป้านึก เจ้าของโครงการธนาคารขยะ และวิสาหกิจชุมชน ที่ลุงแดง แนะนำไทยรัฐทีวี มาถ่ายทำรายการยอดมนุษย์ป้า ที่โด่งดังของป้าจิ๊ก เนาวรัตน์ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นกลุ่มพลังภาคประชาชนที่เข้มแข็งมากๆ


กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสูงวัยใจอาสา เครือข่ายแกนนำ 7 อำเภอ ของ นศ.อาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย รุ่นที่ 5/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงวัยต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และถ่ายทอดสู่เยาวชนและผู้สนใจ มีประธานรุ่น5 อาจารย์ฉลวย แกนนำกลุ่มธัญบุรี, ร.ต.ต. แทน แกนนำกลุ่มลาดหลุมแก้ว, คุณบุญรุ้ง แกนนำกลุ่มสามโคก, คุณพิสุทธิ์ แกนนำกลุ่มลำลูกกา ,คุณทศวัน แกนนำกลุ่มอำเภอเมือง ร่วมกันตัวกัน โดยมีประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี "ป้านา" จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง เป็นที่ปรึกษา ใช้บ้านธรรมชาติบำบัด ของอาจารย์บรรจง ทองย่น ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง เป็นที่ตั้งกลุ่ม

 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัยเต็มตัว” การพัฒนาชุมชนจึงต้องทำควบคู่กับการพัฒนาผู้สูงอายุ มีผลให้กลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุ เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งเป็นผู้นำ และการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และการดูแลสุขภาพของตัวเองและของชุมชน เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคมอย่างที่หลายคนเข้าใจ

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
23 สิงหาคม 2558

Tags : สูงวัยใจอาสา  กิจกรรมเพื่อสังคม

view