สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บทสรุปท้ายรายงาน

บทสรุปท้ายรายงาน

 

สถาบันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย The Institute of Active Ageing (IAA) ภายใต้ความร่วมมือกันของจังหวัดปทุมธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นต้องการให้เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้ทรงภูมิปัญญา เป็นคลังสมอง ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้ผู้สูงอายุ และชาวบ้านในชุมชน ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม ต่อเนื่องกันมาแล้ว 5 รุ่น มีศิษย์เก่า ที่ผ่านหลักสูตร น.ศ. อาวุโส จากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี มากกว่า 370 ท่าน  

สิ่งหนึ่งที่ น.ศ. อาวุโส ทุกคนต้องทำก่อนจบหลักสูตร คือรายงานสรุปการเข้าร่วมหลักสูตร และคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับรุ่นต่อๆ ไป อย่างเช่นตัวอย่างของกลุ่ม “สูงวัยใจอาสา”

บทสรุปท้ายรายงาน

ตลอดระยะ6 เดือนของหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย โรงเรียนผุ้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  มีบันทึกมากมายในความทรงจำของผู้เขียนรายงาน มีทั้งสิ่งประทับใจ ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ นักศึกษาอาวุโส รุ่น 5/2558 รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อความเป็นเลิศในสถาบันฯ

สิ่งแรกที่ต้องขอบคุณนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในศักยภาพของผู้สูงอายุ แล้วจัดให้มีกิจกรรมพร้อมหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสทบทวน เพิ่มเติมและนำความรู้ที่มีมาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ ทั้งกับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน

ประสบการณ์เหล่านี้นับว่าสำคุญยิ่ง สำหรับผุ้สูงอายุที่ไม่มีโอกาส ได้ทำกิจกรรมตามลำพังของตัวเอง บางคนต้องอยู่กับความเหงา และปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆ อย่างไร้คุณค่า การได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป ได้พบปะพูดคุย แลก เปลี่ยนความคิดเห็น และทบทวนสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาในชีวิต ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ แต่ขาดโอกาส ไม่มีแรงจูงใจ ที่สำคัญไม่มีเพื่อนที่เข้าใจ และชอบในสิ่งที่คล้ายๆ กันเป็นแรงกระตุ้น

ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร คือให้ผู้เข้าเรียนได้รับความรู้ทั้งด้านสุขภาพ การดำเนินชีวิต ประสบการณ์ และโอกาส เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของคนอื่น และนำความรู้ความสามารถกลับไปใช้ประโยชน์ทั้งกับครอบครัว ชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอแนะนี้รวบรวมจากความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย

  1. จัดตั้งกลุ่ม ชมรมศิษย์เก่า เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน สนันสนุน ส่งเสริม กิจกรรมของสมาชิกศิษย์เก่าของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
  2. มีสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะ ถ่ายทอดภูมิปัญญา และเผยแพร่สู่ชุมชน และสังคมด้อยโอกาส
  3. มีการเก็บบันทึก รวบรวมกิจกรรม ภูมิปัญญาและทักษะอาชีพ เพื่อให้สามาชิกได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า และนำไปต่อยอด เสริมรายได้ สร้างอาชีพ ช่วยครอบครัว และชุมชน
  4. มีสื่อกลางเผยแพร่ กิจกรรมและความรู้ ทักษะอาชีพ ของสมาชิกอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และสถาบันฯ
  5. มีฝ่ายประสานงาน กับหน่วยงาน สำหรับสมาชิกที่ต้องการทำงาน หารายได้ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว
  6. มีการส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา ให้สมาชิกกลุ่มฯ ได้มีโอกาสถ่ายทอด แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สู่ชุมชนที่่กว้างขึ้น
  7. มีการประสานงานกับ ชมรมคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ศิษย์เก่าที่ผ่านหลักสูตรฯ เข้าเป็นสมาชิก และรับทราบข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก
  8. มีการติดต่อประสานงานใกล้ชิด ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา และฝึกอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

นายพิสุทธิ์ สมประสงค์
นักศึกษาอาวุโส รุ่น5/2558

สถานที่ติดต่อ :          115/34 หมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
                              อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12130

                              เว็บไซต์ใจอาสา : www.jairsa.com   
                              Email address : pisuts@yahoo.com

โครงการประสานใจ รุ่น 1 - 5 ก้าวไปด้วยกัน ... ไปได้ไกล

Tags : รายงานสรุป  รุ่น5/2558  สูงวัยใจอาสา

view