สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พลเมืองสูงวัย

พลเมืองสูงวัย

 

พลเมืองประชาธิปไตย กับกลุ่มสูงวัยใจอาสา

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักความสงบ อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ต่างกับปัจจุบัน คนไทยให้ความสำคัญกับวัตถุและความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สิ่งต่างๆ ถูกมองข้าม ความเสื่อมทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมมีมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้สังคมไทยมีความสงบสุข และมีสันติสุข คือ ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ก.ก.ต. จังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญต่อกำลังที่เข็มแข็งของภาคประชาชน และตระเวญเข้าเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยหวังให้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นวิทยากรร่วม ประสานความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน

ในส่วนกลางได้ประสานผ่านสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาปทุมธานี โดยมีป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ให้การต้อนรับ เพื่อประสานงานกับชมชรมผู้สูงอายุต่างๆ ในจังหวัด ได้แกนนำกลุ่มสูงวัยใจอาสา ร่วมกันสร้างเครือข่ายในตำบลต่างๆ

 

ในครั้งนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มฯ ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ของอาจารย์บรรจง ทองย่น โดยมีประธานชมรมสูงวัยใจอาสา อาจารย์พิสุทธิ์ สมประสงค์ และกรรมชมรมฯ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

 

ก.ก.ต จังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้เรื่อง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแก่ อ.ส.ม  ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง ประชาชนให้ความสนใจ และให้การรับการต้อนรับอย่างดียิ่ง

ในปี 2559 ก.ก.ต. จะขยายเครือข่าย พลเมืองประชาธิประไตย ให้ทั่วถึงทุกๆ ตำบล เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เบ่งบาน รองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มุ่งหวังให้ภาคประชาชนเป็นใหญ่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเต็มภาคภูมิ

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
10 ธันวาคม 2558

 

Tags : พลเมืองประชาธิปไตย  สูงวัยใจอาสา

view