สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คลองสวยน้ำใส

คลองสวยน้ำใส

 

โครงการ ‘คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข’

โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค เก็บกักน้ำ สัญจรทางน้ำ รวมทั้งการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า ด้วยการทำปุ๋ย อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

โครงการนี้ต้องการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม กำจัดขยะมูลฝอยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เส้นทางการคมนาคม สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์เลื่อน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมนายทหารจากส่วนกลาง ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีคุณบุญรุ้ง พันสาย แกนนำกลุ่มสูงวัยใจอาสา ให้การประสานงาน และนำผลงานจากขยะรีไซเคิล มาสอนให้ที่ผู้สนใจ เป็นแนวทางในการลดขยะ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาต่อยอดเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

 

ในงานได้แจกเมล็ดพันธ์ผัก ปุ๋ย เพื่อนำไปเพาะปลูก ในช่วงน้ำแล้ง และน้ำยาล้างจาน พร้อมน้ำหมัก EM ให้ชาวบ้านนำไปปรับสภาพในแหล่งน้ำใกล้บ้าน พร้อมทั้งมอบป้ายร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
13 ธันวาคม 2558

Tags : คลองสวยน้ำใส  บุญรุ้ง  ใจอาสา

view