สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ


โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดร่วมกับ รพ.สต. บ้านกระแชง เพื่อให้ผู้สูงอายุมาพบปะ พูดคุย ออกกำลัง รับการบริการสุขภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานของหมอประทิน ใจเกื้อ และคุณพิมพ์พนิดา นวลขำ พร้อมน้องๆ นักศึกษา ให้การตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบล ก่อนที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นนี้เป็นประจำทุกเดือน

ช่วยกันจัดเตรียมงานโดยมีน้องๆ นักศึกษา จาก รพ.สต. และสมาชิกในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา

ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง ร่วมกับประธานชมรมฯ อาจารย์ บรรจง ทองย่น ได้เปิดห้องเรียนธรรมชาติบำบัด นำการบำบัดด้วยวิถึธรรมชาติ มาใช้ในการรักษาสุขภาพร่างกาย ให้เกิดภูมิต้านทาน ป้องกันโรค ลดอาการเจ็บไข้ตามอายุ เพื่อให้สามารถดูแลตัวเอง ก่อนไปโรงพยาบาล

บ้านธรรมชาติบำบัด มีกิจกรรมฝึกสมาธิมโนสัมผัส  ฝึกธรรมะ และ พยากรณ์สุขภาพด้วยลูกดิ่งเพ็นดูลั่ม พร้อมทั้งได้รวบรวมสูตรธรรมชาติบำบัด หรือการบำบัดด้วยอาหารและสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อให้คนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมบ้านธรรมชาติบำบัดนำไปดูแลตัวเอง และเผยแพร่เป็นวิทยาทานกับชุมชนอื่นๆ

บ้านธรรมชาติบำบัด เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม ด้วยหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์  ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานี

บ้านธรรมชาติบำบัด ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและอาชีพแม่บ้าน ผลิตสินค้าจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน จำหน่ายให้ผู้ที่มาเยี่ยมในราคาถูก เพื่อเป็นรายได้เสริมของสมาชิกในชุมชน เช่น แชมพูมะกรูดแท้สูตรโบราณ เป็นต้น 

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบ้านกระแชง โดยนายกวินัย เนตรพระฤทธิ์ จัดตั้งชมรมจักรยานบ้านกระแชง เพื่อทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชมรมกิจกรรมอื่นๆ เป็นการเสริมสร้างสังคมสุขภาพ และความสามัคคีกับชุมชนใกล้เคียง

ในการประชุมของชมรมผู้สูงอายุทุกเดือน สมาชิกกลุ่มฯ รพ.สต. บ้านกระแชง และเครือข่าย จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ มีการละเล่น การบริการสุขภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา และประสบการณ์ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อไป

 

อาหารมากมายจากฝีมือของผู้ใหญ่หรรษา จั่นเพ็ชร และสมาชิกของชุมชนบ้านกระแชง

เชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และใจ ให้แข็งแรง แจ่มใส ห่างไกลพยาธิ และรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุต้นแบบ ซึ่งจะหมุนเวียนกันไปในเครือข่าย "สูงวัยใจอาสา" 

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
17 มกราคา 2559 

Tags : ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง  กลุ่มใจอาสา

view