สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Workshopบ้านไม้ไอติม

Workshopบ้านไม้ไอติม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ช่วงปิดภาคเรียน ของ กลุ่มสูงวัยใจอาสา กับ อบต. ตำบลกระแชง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ชมรมผู้สูงอายุตำบลกระแชง และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย นางอารียา วุฒิยางกูร มุ่งหวังให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาครั้งนี้ เด็กๆ จะได้เสริมจินตนาการ และทักษะด้านศิลปะ เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพงานประดิษฐ์ ก่อนจบการศึกษา

กลุ่มนักเรียนที่เข้ารับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 20 คน ผู้สูงวัยและเยาวชนจากทางบ้าน 2 คน เจ้าหน้าที่ต้อนรับและพัฒนากร อบต.กระแชง จำนวน 6 คน สมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสา โดยการนำของคุณอัมพร ล้ำสุวรรณ ที่ปรึกษานายกฯ ครูบรรจง ทองย่น ผู้อำนวยการบ้านธรรมชาติบำบัด และครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ ผู้ถ่ายทอด “ศิลปะไม้ไอติม”

หลักสูตรการถ่ายทอดศิลปะจากไม้ไอติม ประกอบด้วย พื้นฐานการทำงานประดิษฐ์จากไม้ไอติม การทำกล่องใส่ประดาษทิชชู และการทำบ้านภูมิปัญญาจากไม้ไอติม

นอกจากความรู้พื้นฐานงานศิลปะแล้ว เด็กๆ จะได้ทักษะเสริมสร้างจินตนาการ ในชิ้นงานของตนเอง ทำให้เกิดความมั่นใจ และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน เป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน จากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน ของกลุ่มสูงวัยใจอาสา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ และ ส่วนราชการในพื้นที่ ของจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มสูงวัยใจอาสาและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลกระแชง ขอขอบคุณท่านนายก ไวพจน์ เอี่ยมสะอาด และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในศักยภาพและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ร่วมโครงการ เพื่อสานต่อภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน และกิจกรรมสร้างอาชีพในชุมชน

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
อัมพร ล้ำสุวรรณ รายงาน
24 มีนาคม 2559

Tags : สูงวยใส่ใจลูกหลาน  อบต.กระแชง ไวพจน์ เอี่ยมสอาด

view