สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำชุมชน

แนะนำชุมชน


ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ตำบลบ้านกระแชง เดิมชื่อเต็มว่า “ตำบลบ้านกระแชงไทย” สมัยที่มอญอพยพเข้ามาอยู่ คำว่า “ไทย” ต่อท้ายเพื่อให้รู้ชัดว่า ตำบลนี้คนไทยอาศัยอยู่มิใช่มอญ ต่อมาคำว่า “ไทย” หายไปเหลือแต่ บ้านกระแชง 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเย็บกระแชงเรือขาย เป็นที่มาของคำว่า “ตำบลบ้านกระแชง” คำว่า “กระแชง” ตามพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ให้ความหมายไว้ว่า “แผงสำหรับคลุมเรือ,เครื่องบังแดดฝน เย็บด้วยใบเตยหรือใบจาก” 


บริเวณตำบลบ้านกระแชง  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีเรือค้าขายของชาวมอญที่ขึ้นล่องมาค้าขาย  จอดพักอยู่ตามชายฝั่งเป็นจำนวนมาก เรือเหล่านี้เรียกว่า “เรือกระแชง” ชาวเรือต้องการซื้อกระแชงเรือเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม (บริเวณคลองบ้านกระแชง) จึงเย็บกระแชงขาย เป็นที่มาของตำบล “บ้านกระแชง” จนทุกวันนี้

คนในตำบลบ้านกระแชงมีหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทย จีน มอญ (รามัญ)ในอดีตจะใช้ภาษา ไทย จีน มอญ ปัจจุบัน จีน มอญ น้อยลง คงเหลือภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านกระแชงนับถือศาสนาพุทธ

 

ตำบลบ้านกระแชงเป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   มีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองถึงตำบลบ้านกระแชง ประมาณ 5 กิโลเมตร  ตามเส้นทางรถยนต์ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเป็นจำนวนมาก ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผัก เป็นอาชีพหลัก และประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพเสริม ตำบลบ้านกระแชงมีเนื้อที่ทั้งหมด  2. 21 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,320 ไร่  จำนวนประชากรมีทั้งสิ้น  3,411 คน เป็นชาย จำนวน 1,669 คน เป็นหญิง จำนวน 1,742 คน

 

องค์การบริหารตำบลบ้านกระแชง มีนายวินัย เนตรพระฤทธิ์ เป็นนายกเทศมนตรี  แบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน   คือ

  1. บ้านคลองพลับ มีนายประเทศ อินหนู              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  2. บ้านเตาอิฐ      มีนางหรรษา จั่นเพชร             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  3. บ้านกระชง      มีกำนันสากล เอี่ยมสะอาด       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  4. บ้านโผลงเผลง มีนายไฟรัตน์ เกตุไสว             เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตและนอกเขตตำบล เฉลี่ยประมาณ 60%  ของประชากรในวัยแรงงาน  รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับราชการ   และค้าขาย

 

สถานที่สำคัญของชุมชน ประกอบด้วย อบต. บ้านกระแชง, วัดโพธิ์เลื่อน วัดสำแล, รพ.สต. บ้านกระแชง, โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านกระแชง, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดสำแล และ ประตูระบายน้ำคลองบ้านกระแชง เป็นต้น

บ้านกระแชงเป็นต้นทางส่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยโรงสูบน้ำดิบสำแล  ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำฯ ติดกับวัดสำแล อยู่ทางตอนเหนือ เพื่อเป็นจุดป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ขึ้นถึงจุดรับน้ำของการประปานครหลวง

 

ครูไพบูลย์ บุตรขัน คีตกวีเพลงลูกทุ่งของไทย เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดสำแล ปัจจุบันคือโรงเรียนปทุมวิไล ท่านได้ใช้บ้านหลังเล็กๆ ฝั่งตรงข้ามบ้านกระแชง แต่งเพลง...อมตะในดวงใจ...นับเพลงไม่ถ้วน ปัจจุบันบ้านหลังนั้น ได้รับการปรับปรุงให้เป็นรังรักอนุสรณ์ เพื่อเก็บรวบรวมผลงาน และของใช้ต่างๆ ของท่าน

ครูบรรจง ทองย่น ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง เจ้าของบ้านธรรมชาติบำบัด เป็นคนสามโคก เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไล เช่นเดียวกับครูไพบูลย์ มีความชื่นชอบผลงานเพลงของครูไพบูลย์ มาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆ โดยเฉพาะเพลงรังรักในจินตนาการ ที่สะท้อนความในใจของครูไพบูลย์ จึงสร้างรังรักอนุสรณ์ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงท่าน ที่บ้านธรรมชาติบำบัดบ้านธรรมชาติบำบัด กับชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย

ครูบรรจง ทองย่น ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว สร้างบ้านธรรมชาติบำบัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพแผนไทย และใช้เป็นที่ประชุม ทำกิจกรรมสวดมนต์ ฝึกสมาธิสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และเปิดสอนด้านการดูแลสุขภาพเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไป

คลิก : มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข

บรรจง ทองย่น
กลุ่มสูงวัยใจอาสา
31 พฤษภาคม 2559

Tags : บ้านกระแชง  ครูบรรจง ทองย่น

view