สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง

ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง

 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยการสนับสนุนของหมอประทิน ใจเกื้อ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลบ้านกระแชง และครูบรรจง ทองย่น ผู้บริจาคสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในปี 2556 ได้สมัครเป็นสมาชิกของสภาผู้สูงอายุสาขาปทุมธานี

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ตั้งอยู่ที่บ้านธรรมชาติบำบัด เลขที่ 55/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

จากรายงานทะเบียนของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ร่วมกับ อบต. เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ และ รพ.สต. บ้านกระแชง ที่ออกเยี่ยม สำรวจและประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ มีดังนี้

กลุ่มอายุ 60-69 ปี (ผู้สูงอายุวัยต้น)           มีจำนวน 271 คน

กลุ่มอายุ 70-79 ปี (ผู้สูงอายุวัยกลาง)        มีจำนวน 139 คน

กลุ่มอายุ 60-69 ปี (ผู้สูงอายุวัยปลาย)        มีจำนวน   68 คน

ทั้งหมดรวม 478 คน เป็นสมาชุกชมรมผู้สูงอายุ 431 คน คิดเป็น 90.16 %
ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 225 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 เป็นผู้สูงอายุที่พิการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ที่เหลือเป็นผู้สูงอายุปกติ 231 คน คิดเป็น เป็นร้อยละ 48.33

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชงมีครบทั้ง 4 หมู่ มีคณะกรรมการ ตามทะเบียน ดังนี้

     หมู่ 1  นายสมพงษ์ เพชรพลอย สมาชิก อบต.บ้านกระแชง เป็นประธาน

     หมู่ 2  นายบรรจง ทองย่น อดีตข้าราชการครูชำนาญการ เป็นประธาน

     หมู่ 3  นางสมทรง เนตรพระฤทธิ์ ภรรยา นายก อบต. เป็นประธาน

     หมู่ 4  นางสมใจ เกตุไสว  เป็นประธาน

 • นายบรรจง ทองย่น ได้รับคัดเลือก ให้เป็นประธาน ระดับตำบล
 • อุดมการณ์ของตำบล คือ อาหารดี อารมณ์ดี เป็นศักดิ์ศรีของผู้สูงวัยตำบลบ้านกระแชง
 • ชมรมฯ จัดให้มีการประชุม และทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน
 • มีการประชุมและทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน
 • มีกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของกลุ่มสูงวัยใจอาสา เพื่อสานต่อสู่ชุมชน

 


 

การระดมทุน ของชมรมได้มาจาก

 1. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกระแชง
 2. อบต. / รพ.สต. (งบประมาณประจำปี)
 3. สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย / สสส. (งบประมาณฯ)
 4. กองทุนสวัสดิการชุมชน (ของเยี่ยมผู้สูงอายุ)
 5. วัด (ของเยี่ยมผู้สูงอายุ)
 6. ประชาชน / สมาชิก (โต๊ะ เก้าอี้,งบประมาณ)

ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง มีเงินฝากเข้ากองทุน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพูนทรัพย์ มีนางบรรจง มีดีจันทรังสี ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก

และเพื่อให้บรรลุผลตามอุดมการณ์ของชมรมฯ ที่ว่า อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดีเป็นศักดิ์ศรีของผู้สูงวัยตำบลบ้านกระแชง ทางชมรมฯ จึงประสานงานกับ รพ.สต. / อบต. / กลุ่มสูงวัยใจอาสา และเครือข่าย ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และความรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย งานอดิเรก และส่งเสริมอาชีพ ให้กับสมาชิกเพื่อความยั่งยืนของครอบครัว  

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ร่วมกับกลุ่มสูงวัยใจอาสา และสมาชิกในเครือข่าย ได้จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่ลูกหลาน เพื่อสานต่อโครงการ เปิดเป็นมหาวิชชาลัยชุมชนในปีหน้า

นายบรรจง ทองย่น
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง
รายงานจาก บ้านธรรมชาติบำบัด
17 มิถุนายน 2559

Tags : บรรจงทองย่น  บ้านธรรมชาติบำบัด

view