สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน


บ้านกระแช่งบ้านแห่งมิตรภาพของอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี องค์ประกอบที่สำคัญๆ  คือ

  • มีองค์กร/กลไก ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
  • การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและรูปแบบที่ใช้สำหรับบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
  • การตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับชุมชน อย่างยั่งยืน
  • สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน
  • มีส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
  • สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน
  • มีการบริการที่ดีและปลอดภัย และการประสานงานที่ดีระหว่างกลุ่มในชุมชน


บ้านธรรมชาติบำบัด ชุมชนสุขภาพดี วิถีธรรมชาติ

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการมีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน คนในชุมชนมีความเชื่อมโยงผูกพันกับทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญา


ศูนยฺถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัย และมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข

การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในการนำเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ทำให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอดและฟื้นฟู วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น


เดือนดอกคูณสีขาวนวลเบ่งบาน กับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อของคุณผึ้ง 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคน ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น และความสามัคคีของคนในชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น สร้างแรงจูงใจทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาชีวิตที่แตกต่าง วัฒนธรรมดั้งเดิม และแหล่งวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

การสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชน ร่วมกับส่วนบริหารท้องถิ่น จัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืน

อ่านรายละเอียดได้ที่ :
http://www.krabi.go.th/krabi2015/m_file/lifetravel/25.pdf

Tags : ท่องเทียว บ้านกระแชง  ปทุมธานี

view