สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ห้องเรียนแห่งอนาคต

ห้องเรียนแห่งอนาคต

 

วันนี้มีตัวอย่างการปฎิรูปการศึกษาที่อยากได้ให้กระจายไปทุกๆ โรงเรียน เด็กไทยจะได้ก้าวทันโลก ไม่รู้จะเก่าไปรึเปล่า เพราะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานฉลองความสำเร็จกับน้องๆ ที่โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เมื่อนานมาแล้ว เป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่มีศักยภาพอย่างมาก เมื่อซัมซุงให้โอกาสจัดห้องเรียนแห่งอนาคต ที่ทันสมัยมากๆ ให้เรียนรู้

ลองเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ : http://www.samsungslc.org/

 “ห้องเรียนแห่งอนาคต” (SSLC) เป็นการปรับสภาพแวดล้อมในห้องสี่เหลี่ยมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อันเปิดกว้าง พร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนมี “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เอื้อให้เกิดการคิดริเริ่ม ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบบางแง่มุมที่มีคุณค่า โดยอาศัยเทคโนโลยีของซัมซุงมาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลได้หลากหลายและรวดเร็ว เปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กๆ จากผู้รับฟัง (Passive Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Self Learner) พร้อมกันนั้น ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษา ยังได้ก้าวข้ามข้อจำกัดและความคุ้นชินเดิมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Coach) โดยไม่ชี้นำความถูก-ผิด ซึ่งมักเข้ามาบดบังจินตนาการของนักเรียน

การดำเนินงานของโครงการฯ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ด้านในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

1. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ – ด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้สามารถทำงานรวมกลุ่ม สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน

2. การเข้าถึงเทคโนโลยี – ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสามารถสืบค้นข้อมูล ผลิตสื่อและเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Mobility) โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน

3. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 – ที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem-Based Learning) เพื่อให้เด็กฝึกตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวและค้นหาคำตอบและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

4. การพัฒนาครู – ด้วยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยเปลี่ยนครูจากการเป็นผู้บรรยาย สู่การสนับสนุนและเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก

5. เตรียมความพร้อมเด็ก – ให้ทดลองการเรียนในวิธีใหม่ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

6. การวัดและประเมินผล – ตามแนวทางศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนจากการที่ครูเป็นผู้ประเมินให้เด็กเป็นผู้ประเมินตนเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเกิดขึ้นของโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต (Samsung Smart Learning Center) จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปิดโลกให้เด็กและเยาวชนไทยค้นพบศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ครูบรรจง ทองย่น
27 กรกฎาคม 2559

บันทึก

Tags : samsung  วัดเสด็จ  ครูบรรจง

view