สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธรรมชาติบำบัดกับผู้สูงวัย

ธรรมชาติบำบัดกับผู้สูงวัย

 

ความตั้งใจของกลุ่ม “สูงวัยใจอาสา” คือการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้สูงวัยด้วยกันเอง การได้รับเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ทำให้สมาชิกของกลุ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะส่งต่อกิจกรรมของบ้านธรรมชาติบำบัดให้ขยายตัวกว้างขึ้น

การได้เข้าร่วมกิจกรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญา จากเทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทีมวิทยากรบ้านธรรมชาติบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านธรรมชาติบำบัด และการถ่ายทอดภูมิปัญญา กับผู้สูงอายุของเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา

มีการพบปะ พูดคุย ถามไถ่ความเป็นอยู่ โรคภัยไข้เจ็บของกันและกัน ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกยินดี คลายกังวนในตัวเอง ที่มีผู้รับฟังและให้คำปรึกษา แนะนำให้ทำกายภาพบำบัดง่ายๆ และการดูแลรักษาตัวเองแบบธรรมชาติบำบัด สร้างความสนิทสนม และใส่ใจกันและกันเพิ่มมากขึ้น

คนเราเมื่ออายุมากขึ้น การยึดเหยียดของแขนขา และร่างกาย ย่อมเสื่อมตามธรรมชาติ โดยเฉพาะข้อเข่าและหลังที่มีอาการปวดเมื่อย การได้รับการบำบัดเพื่อผ่อนคลาย ให้รู้สึกสบายตัวอย่างน้อยเดือนละครั้ง จะทำให้พวกท่านทั้งหลาย ดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น

 

นอกจากการสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันแล้ว กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา และฝึกอาชีพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจมาก เพราะได้ความรู้ ได้ตัวอย่างนำไปบอกต่อเพื่อนๆ และให้คนในครอบครัวได้ทดลองทำใช้เอง อย่างเช่น การทำแชมพูมะกรูด ยาหม่องสมุนไพร และน้ำมันเขียว เป็นต้น

 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลตนเองและจากผู้ใกล้ชิด ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถนำประสบการณ์ ความรู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัย เป็นผู้ให้ที่ลูกหลานเคารพกราบไหว้ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

 

สนใจเชิญกลุ่มธรรมชาติบำบัดเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ หรือถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุต้นแบบ เพื่อสร้างสังคมอุดมน้ำใจด้วยการให้และแบ่งปัน ติดต่อ ครูบรรจง ทองย่นผู้อำนวยการบ้านธรรมชาติบำบัด โทร. 087 451 4214

เพราะผู้สูงวัยคือผู้ทรงความรู้ เป็นต้นแบบของชุมชน ที่แก่อย่างมีคุณค่า และชราอย่างมีศักดิ์ศรี ครับ

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธาน ชมรมสูงวัยใจอาสา
5 สิงหาคม 2559

Tags : ผู้สูงอายุ หนองเสือ สูงวัยใจอาสา

view