สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เยาวชนกับวัฒนธรรมไทย

เยาวชนกับวัฒนธรรมไทย

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยให้ดีขึ้นโดยเน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้วัยรุ่นไทยมีส่วนร่วมและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่วัยรุ่นในปัจจุบันได้ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวเห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ และประทับใจในวัฒนธรรมของไทย

ปัจจุบันวัยรุ่นไทยบางกลุ่ม ไปรับเอาอิทธิพลของชาวต่างชาติเข้ามา  เช่น วัฒนธรรมของเกาหลี,วัฒนธรรมของวัยรุ่นญี่ปุ่น  ฯลฯ ทั้งเรื่องของการแต่งกาย,อาหาร และความนิยมอื่นๆ การสัก การเจาะตามร่างกายส่วนต่างๆ หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

แต่เป็นเรื่องน่ายินดีที่ยังมีสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง ให้ความสำคัญปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งมีความหลากหลาย ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ อย่างเช่น ไทย-รามัญ ของจังหวัดปทุมธานี

ที่โรงเรียนดวงพร คลองสาม ได้ปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เด็กๆ ตั้งแต่ปฐมวัย ได้เชิญสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ไปแนะนำเด็กๆ ถึงโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และประถม ได้สัมผัสเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญ และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การแต่งกาย การทำข้าวแช่ อาหารมอญ ขนมโบราณ ภาษามอญ เป็นต้น

ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้ ในสิ่งที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น เหมือนเอาเด็กๆ มาเข้าฐานแต่ละอย่างประมาณ 30 คน  เด็กๆ จะได้สัมผัส ได้เรียนรู้กับของจริง จากผู้ใหญ่ใจดี ที่นำเอาของจริงมาให้เด็กๆ จับต้องได้ ซึ่งเป็นการซึมซับได้ดีกว่าการเรียนการสอนจากหนังสือ และวิดีทัศน์

คนไทยเชื้อสายมอญ เป็นชนชาติไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านการแต่งกาย อาหาร และประเพณี การให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากต้นแบบ จะทำให้เด็กๆ ได้เข้าใจและจดจำ เป็นการปลูกฝังที่น่ายกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดีของการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ในปัจจุบันปัญหาระดับชาติที่เราจะต้องนำมาคิดและพิจารณาแก้ไข คือการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีของไทยโดยเฉพาะประเพณีและกิจกรรมทางศาสนารวมถึง ดนตรีไทยและการแสดงแบบไทยๆ เพราะเยาวชนคือผู้ที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมสืบต่อ จะเป็นอย่างไรถ้าเรารับแต่วัฒนธรรมที่ผิด และลืมวัฒนธรรมของไทยเอง

นายสุชาติ  ไชยมะโน  อดีตนายกสมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  ได้พูดถึงเยาวชนกับการรักษาวัฒนธรรมไว้ว่า
“ ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทย คือ เอกลักษณ์ของชาติไทย และที่คนไทยเรามีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตของเรา แต่เวลานี้เยาวชนไทยกลับไม่สนใจแล้ว ซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไป วัฒนธรรมไทยก็อาจจะสูญไปได้ เพราะวัฒนธรรมจะต้องมีการสืบสาน ซึ่งผู้ที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยได้ดีก็คือเยาวชน แต่ถ้าเยาวชนหรือนักเรียนไม่ยอมรับ และไม่ยอมสืบสานวัฒนธรรมเราก็จะค่อยๆ สูญไป และ เมื่อใดก็ตามที่วัฒนธรรมของไทยสูญไป เราก็จะสูญชาติเมื่อนั้น เหมือนกับที่ผู้นำของบางประเทศกล้าออกมาประกาศว่า ประเทศของเขาล่มสลายแล้วเพราะไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง

นางแฉล้ม ยอดหาญ
เลขานุการชมรมสูงวัยใจอาสา
รายงานจากมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข

 

Tags : มอญปทุม  แฉล้ม  สูงวัยใจอาสา

view