สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนต้นแบบกับภูมิปัญญาผู้สูงวัย

ชุมชนต้นแบบกับภูมิปัญญาผู้สูงวัย


ชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

ที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้า
หมู่3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และเป็น สมาชิกเครือข่าย สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะพิเศษของชุมชนฯ
เป็นนิติบุคคล มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน ทุกภาคส่วนมีการทำงานประสานประโยชน์ร่วมกัน มีผู้ใหญ่บ้าน มีกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุฯ และ ชมรมจิตอาสา

ชุมชนบ้านฟ้ารังสิต มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นับว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานี

นอกจากครบวงจรในเรื่องสุขภาพแล้ว ยังมีการฝึกอาชีพโดยวิทยากรจิตอาสา สอนฟรี ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ทั้งชาวบึงยี่โถเองและผู้สนใจจากที่อื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับการสอนฟรี

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน * ชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต จัดให้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ กันอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ๆ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันเฉลิมฯ และวันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ที่ศูนย์พัฒนาฯ

การประสานงานกับทางเทศบาล

ในการจัดงานต่างๆ ทางชมรมผู้สูงอายุฯ จะทำหนังสือเชิญทาง เทศบาลเมืองฯ เข้าร่วมกิจกรรม ท่านนายกรังสรรค์ นันทกาวงศ์ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม และ สนับสนุน เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเทศบาลเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ และฝึกอาชีพให้กับชุมชน

การประสานงานกับสถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณะอุตสาหกรรม ให้การส่งเสริมการฝึกอาชีพ คณะแพทย์แผนไทย มาให้ความรู้ด้านสมุนไพร และทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาหม่อง สบู่ และยากันยุง เป็นต้น
 • กศน.อำเภอธัญบุรี สนับสนุนการฝึกอาชีพ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และการถักกระเป๋าเชือกร่ม 
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะมาดูแลด้านสุขภาพ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และให้ความรู้ด้านการดูแลตนเอง

ชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต มี น.อ.บุญเติม.เจริญอินทร์   เป็นประธานชมรมฯ และ นางเรวดี แจ้งไพร เป็นเลขาชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ : ในชุมชนบ้านฟ้ารังสิต มีผู้ทรงภูมิปัญญาต้นแบบ ที่เป็นศิษย์เก่า หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัยตั้งแต่รุ่น 1 ถึงรุ่น 5 จำนวนมาก มีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของชุมชนที่น่ายกย่อง คือ

 1. ภูมิปัญญาต้นแบบ งานจักสานจากหลอดกระดาษ ครูปลื้มจิต สวธานันท์
 2. ภูมิปัญญาต้นแบบ งานถักกระเป๋าเชือกร่ม ครูวานิตย์ หมื่นวิชา
 3. ภูมิปัญญาต้นแบบ ด้านอาหารและขนมไทย  ครูเรวดี และ ครูประเสริฐ แจ้งไพร

ชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ประกอบด้วยแกนนำที่เป็นจิตอาสาจำนวนมาก จึงมีความเข้มแข็ง และสามัคคีดียิ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นจึงให้ความสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากสมาชิกสูงวัยใจอาสา ว่าเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัด

ปีนี้สมาชิกกลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้รับเชิญเข้าร่วมมอบทุนการศึกษาและสวัสดิการผู้สูงอายุ ของกองทันสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนจัดสวัสดิการ หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ ปีนี้ มี 8 คน คือ

 1. ด.ช. ภูฟ้า เจริญอินทร์
 2. ด.ช. เหินฟ้า เจริญอินทร์
 3. นาย ปัณณวัฒน์ณ อุบล
 4. นาย วชิรวิทย์ณ อุบล
 5. ด.ญ. กชพรรณ  ทองพัดภู่
 6. ด.ญ. กชพร ทองพัดภู่
 7. ด.ช. พัชราริษฐ์  สุโพธิ์
 8. ด.ญ. พรพรหม  เจริญสุข

ผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ปีนี้ มี 6 คน คือ

 1. นายฉะอ้อน บุญสิทร์
 2. นางทัศนีย์ เรือนเรือง
 3. นายสมจิตต์ เรือนเรือง
 4. นางเจียร  มุสิกาญจน์
 5. นางละมูล ทองบุตร
 6. นาง.วัชรี  ฉัตรเกษ

พิสุทธิ์ สมประสงค์
เครือข่ายสูงวัยใจอาสา ปทุมธานี
29 สิงหาคม 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
https://www.youtube.com/watch?v=bhSC-CzX448

http://www.jairsa.com/articles/42279242/สูงวัยผู้น่ารัก.html

http://www.jairsa.com/articles/42277480/สูงวัยเข้าใจ-Trend.html

http://www.jairsa.com/articles/42247154/สายสัมพันธ์ภูมิปัญญา.html

http://www.jairsa.com/articles/42236364/อบรมสมุนไพรชุมชน.html

 

Tags : สวัสดิการผู้สูงอายุ  บ้านฟ้ารังสิต  ป้าเรวดี

view