สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนกับคนสูงวัย 2

ชุมชนกับคนสูงวัย 2

ตอนที่ 2 การประสานงานของเครือข่าย

ชุมชนกับคนสูงวัย ที่คนจำนวนมากมองว่าเป็นปัญหาชาติ ในยุค “สังคมผู้สูงอายุ” ที่หลายๆ ประเทศต้องเร่งปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาประเทศ ในเอเชียเรา มี ญี่ปุ่น และ สิงคโปร เป็นตัวอย่าง ซึ่งประเทศไทยตามมาติดๆ

การชูประเด็นผู้สูงวัย ไม่ใช่ปัญหาของสังคมมีกระแสมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการให้ผู้สูงวัยเตรียมความพร้อม สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม จึงเป็นความหวังของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของครอบครัว และชุมชน

ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นสมาชิกเครือข่ายของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่แรกเมื่อสองปีก่อน

ในปีที่ผ่านมาป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง ประธานสาขาสมาคมฯ ได้รับเชิญจากประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง อาจารย์บรรจง ทองย่น ให้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมฯ และบ้านธรรมชาติบำบัด  ซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง พร้อมปรึกษาเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน

ป้านาได้ติดต่อให้ อาจารย์พิสุทธิ์ สมประสงค์ สมาชิกคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใจอาสา มาปรึกษาและร่วมกันวางแนวทางสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่าย เน้นให้เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่นเดียว กับ มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข ของอาจารย์บรรจง

ด้วยการนำบ้านธรรมชาติบำบัดมาเป็นจุดขาย ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ให้เป็นที่ศึกษาดูงาน และจัดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในชุมชน ให้แก่นักเรียน และผู้ว่างงานในชุมชน ร่วมกับกิจกรรมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ ที่มีหมอทิน นางประทิน ใจเกื้อ นางพิมพ์พนิดา นวลขำ และสมาชิกจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบ้านธรรมชาติบำบัด กลายเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ เป็นที่รับรองการศึกษาดูงาน ของชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง  อบต. เห็นตั้งใจจริงของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงต่อยอดสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเพื่อนช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยกันเอง โครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และรำวงย้อนยุค

การวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง บ้านธรรมชาติบำบัด และมหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงสานสุข เป็นที่รู้จักมากขึ้น ติดตามต่อในครั้งหน้านะค่ะ

ผกามาส คิดดี
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสูงวัยใจอาสา
10  ตุลาคม 2559

Tags : ชุมชน  ผู้สูงอายุ  ใจอาสา

view