สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

 

สื่อสารภาพลักษณ์ 

การมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงถือเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนจะมีการเคลื่อนไหวภายในชุมชนที่สามารถสื่อสารถึงบุคลภายนอกได้อีกหลายทาง

–   องค์กรควรมีการเข้าไปส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนที่มีการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ใกล้เคียงกับองค์กร

–   ชุมชนเองก็ต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ องค์กรควรมีการเข้าไปตรวจสอบความต้องการของชุมชน หากสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านใดได้บ้างก็ควรทำ

–   ผู้นำขององค์กรควรมีบทบาทการเป็นผู้นำด้านความคิดให้กับชุมชน เพื่อชี้แนะแนวทางในการพัฒนาชุมชน หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกรรมการของชุมชน แต่หากเป็นเช่นนั้น ควรเป็นองค์กรที่มีที่ตั้งมั่นคงอยู่ในบริเวณชุมชนนั้นๆ

–   ผู้นำขององค์กรต้องเข้ากับบุคคลระดับต่างๆ ของชุมชนได้ อย่ามองว่าเป็นอีกกลุ่ม อีกชนชั้น ควรมองในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

–   องค์กรท้องถิ่นควรมีการศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียง มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องทำอย่างจริงใจ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ทัศนคติของชุมชนต่อองค์กรของตนเองว่ามีกิจกรรม และบริการเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านที่ไม่ดีก็ตาม

–   ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมที่หน่วยงานนั้นได้ทำกับชุมชนไปแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างชุมชนสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ควรมีการประเมินผลการทำกิจกรรมกับชุมชนด้วย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนครั้งต่อไป

ควรคำนึงอยู่เสมอว่า การเป็นสมาขิกของชุมชนคือเพื่อนบ้านที่ดี !

ขอขอบคุณ
http://www.drphot.com/multimedia/

ติดตามคอลัมน์ชุมชนกับคนสูงวัย ครั้งต่อไป จะนำประสบการณ์ การประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสูงวัยใจอาสา กับกิจกรรมของบ้านธรรมชาติบำบัด และชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง มาเล่าสู่กันฟัง ค่ะ

คุณลูกจันทร์
ประธานกลุ่มดนตรีบำบัด
20 ตุลาคม 2559

Tags : ประชาสัมพันธ์  ภาพลักษณ์ บ้านกระแชง 

view