สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกวดผลงานสาธารรสุข

ประกวดผลงานสาธารรสุข

 

โครงการทุกวัยแข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพ ปลอดโรคปลอดภัย บริการเป็นเลิศ มุ่งสู่คนอำเภอเมืองปทุมธานีสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559  ณ อาคาร 3 ขั้น 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองปทุมธานี ประกวดบูทนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในสังกัดสำนักงานสาถารณสุขอำเภอเมือง ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ บ้านกลาง บ้านฉาง บ้านใหม่ บางขะแยง บางคูวัด1 บางคูวัด2 บางหลวง บางเดื่อ1 บางเดื่อ2 บางพูด บางพูน1 บางพูน2

 

ประเด็นการประเมินผลงาน

1. ความสวยงามดึงดูดใจ

2. การออกแบบบูทนิทรรศการในภาพรวม

 • บอร์ดนิทรรศการ การตกแต่ง สื่อประกอบ รูปแบบการนำเสนอ
 • กิจกรรมมีความต่อเนื่อง สวยงามน่าสนใจ เหมาะสม
 • บรรยากาศภายในบูทที่ดึงดูดผู้ชม

3. ด้านเนื้อหา ผลงาน การจัดแสดง

 • ผลงานมีความน่าเชื่อถือ นำไปเผยแพร่  ขยายผล และเป็นแบบอย่าง
 • รูปแบบที่จัดมีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
 • มีสื่อ เอกสาร เผยแพร่ อย่างเหมาะสม
 • การตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ประจำบูทนิทรรศการ

4. ความคิดสร้างสรรค์

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยรวม ทั้งรูปแบบการจัดนิทรรศการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่การออกแบบ
 • รูปแบบการนำเสนอ ความต่อเนื่อง
 • สวยงามน่าสนใจ บรรยากาศภายในดึงดูดผู้เข้าชม

 

บูทแสดงผลงานดีเด่น ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่บูทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกระแชง ด้วยการบริการเชิงรุก เข้าถึงทุกบ้าน ตามโครงการเพื่อนช่วยดูแลเพื่อน ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 4 หมู่  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการอาชีพ ด้วยความเสียสละของประธานชมรมผู้สูงอายุ ริเริ่มจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ และพัฒนาต่อเป็นมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุตามอัธยาศัย แบบองค์รวม

ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี ความสำเร็จทั้งหมดเป็นเพราะความสามัคคีของทุกฝ่าย โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง ชมรมสูงวัยใจอาสา และเครือข่าย

ขอขอบคุณ :

นายก วินัย เนตรพระฤทธิ์ /อาจารย์บรรจง ทองย่น /หมอประทิน ใจเกื้อ /อาจารย์พิสุทธิ์ สมประสงค์ /ชมรมดนตรีบำบัด ชมรมจักรยาน และน้องๆ ทีมงานหมอแป๋ว ทุกท่าน


ขุนทวี บ้านกระแชง
ชมรมสูงวัยใจอาสา
11 ธันวาคม 2559

Tags : ประกวดผลงาน  สาธารณสุข  อำเภอเมือง

view