สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก

ศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก

 

โดยดำริของพระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอกที่ต้องการจะให้มีการเพาะเห็ดไว้ในวัดถ้ำกระบอก เพื่อใช้ประกอบอาหารถวายสำหรับพระภิกษุ

เนื่องจากพระวัดถ้ำกระบอกจะไม่ออกบิณฑบาต ไม่รับกิจนิมนต์ เพราะท่านถือสัจจะไม่ขึ้นไม่ลงเรือ ไปไหนจะใช้การเดินเท้าเพียงอย่างเดียว หากออกเดินบิณฑบาตจะทำได้แค่ระยะทางใกล้ ๆ ไม่เกิน 5 กม.

พระจำนวน 200 กว่ารูป ย่อมจะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่อยู่ในระยะรัศมีการบิณฑบาต วัดจึงใช้หลักการพึ่งพาตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ด้วยการปลูกพืชผัก เพื่อใช้ประกอบอาหารถวายพระภิกษุ ซึ่งฉันมื้อเดียวคือมื้อเช้าในเวลา 07.00 น.ของทุกวัน และเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพการเพาะเห็ดให้กับ พระ ฆราวาส และผู้ที่มาบำบัดยาเสพติด ให้มีความรู้ด้านการเพาะเห็ด เป็นอาชีพติดตัวอีกด้วย 

 

โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน มิถุนายน2556 โดยได้เชิญ พันตรี พรชัย ผลแก้ว นายทหารสังกัดโรงเรียนการบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก ลพบุรี เจ้าของฟาร์มเห็ด พีพีเค ฟาร์ม พระพุทธบาท สระบุรี มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ออกแบบอาคาร โรงเรือน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของวัดถ้ำกระบอก เพื่อให้สามารถเพาะเห็ดได้ ต่อมาในเดือน กรกฎาคม 2556 พันตรีพรชัย ผลแก้ว ได้เขียน “โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร” เพื่อขอทุนสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีจังหวัดสระบุรีเป็นผู้กลั่นกรอง และได้รับทุนสนับสนุนมาจำนวนหนึ่ง จึงได้เริ่มเปิดอบรมรุ่น 1 ในเดือน ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา กลุ่มเป้าหมายได้ขยายเปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจในอาชีพการเพาะเห็ดเพิ่มขึ้น แต่ละรุ่นสามารถรับผู้เข้าอบรมได้ 50 คน

 

ห้องเรียนชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด รุ่น 4/2559

หลักสูตรการอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรหลักสูตร 4 วัน เปิดอบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 2 เสาร์ 2 อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวันหยุดได้เข้าถึงองค์ความรู้ การฝึกอบรมได้เน้นหนักในด้านการปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมจนปัจจุบัน เดือน ธันวาคม 2559 ได้เปิดการอบรมไปแล้ว 32 รุ่น เป็นการเพาะเห็ด 28 รุ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 4 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่าหนึ่งพันคน และสามารถทำฟาร์มเห็ดจนเป็นอาชีพได้มากกว่า 20 ฟาร์มทั่วประเทศ

ผู้พันแซนเดอร์
20 ธันวาคม 2559

Tags : เพาะเห็ด  สูงวัยใจอาสา  สระบุรี

view