สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสร้างงานของผู้สูงวัย

การสร้างงานของผู้สูงวัย

ภาพ : การอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ยาสีฟันไทยแม่อาบจิต
ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นอกจากด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจเป็นอีกมิติที่ผู้สูงวัยต้องการการดูแลอย่างจริงจัง ผู้สูงอายุต้องมีรายได้อย่างน้อยเพียงพอสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยจำนวนมากยังชีพอยู่ด้วยการรับเบี้ยยังชีพถ้วนหน้า 600 บาทต่อเดือนจากรัฐบาล และมีรายได้เสริมอีกส่วนจากลูกหลานที่มักจะไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอ แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงคือ ศักยภาพการแบกรับภาระการดูแลด้านนี้ของลูกหลาน (วัยแรงงาน) กำลังลดลงตามลำดับภาพ : “การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเตรียมการฝึกอาชีพสำหรับคนสูงอายุเป็นความจำเป็น เพราะการประกอบอาชีพหรือการมีงานทำ นอกจากจะเป็นการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อการยังชีพและสร้างครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างเกียรติภูมิและคุณค่าให้กับผู้ทำงานและสังคมอีกด้วย"                                                                         อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/354621


เพื่อการยังชีพและให้ผู้สูงวัยมีงานทำ  ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อีกส่วนเพื่อสร้าง “คุณค่า” ด้านจิตใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนวัยนี้ อาจเรียกได้ว่า แปร “ภาระ” เป็น “ต้นทุน” สร้างมูลค่าให้สังคมที่เหมาะสม กับยุคสมัย

ความจำเป็นและสถานการณ์
ความจำเป็นของการดำเนินการในมิติการสร้างงาน อาชีพและรายได้ แก่ผู้สูงวัยเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์รายได้ ภาวะการทำงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้ และเงินออมของผู้สูงวัย ส่วนงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยนั้น ต้องพิจารณาจากศักยภาพ ศักยภาพของท่านที่มีอยู่เป็นสำคัญ

ด้านศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน

จากโครงการด้านอาชีพที่ผู้สูงอายุทั้งรายชมรม รายกลุ่มและรายบุคคล เสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุนด้านเงินกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ ปี2552 มีความหลากหลายของอาชีพสูงมาก ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของศักยภาพผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่ง กิจกรรมของโครงการที่อนุมัติแก่ชมรมผู้สูงอายุแบ่งเป็นหลักๆ 6 ด้าน คือ

1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุด้านต่างๆ
2. กิจกรรมดูแลสุขภาพ
3. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
4. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งผู้นำองค์กรและเครือข่าย
5. กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในพื้นที่สาธารณะ
6. กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือชุมชนด้านกิจกรรมของโครงการที่อนุมัติสำหรับผู้สูงอายุรายกลุ่ม และรายบุคคล ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร รวมถึงปศุสัตว์และประมง ค้าขาย รับจ้าง บริการและหัตถกรรม

ทิศที่ไป ระบบที่ต้องการ

       ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์ ผู้เชี่ยวชาณด้านการส่งเสริมอาชีพ กล่าวว่า ความชัดเจนเรื่องความต้องการทำและเป้าหมาย ตลอดจนทัศนคติในการทำเป็นปัจจัย เบื้องต้นที่ต้องพิจารณาสำหรับการดำเนินการ เรื่องสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้สูงวัย “คำถามแรกที่ต้องตอบให้ได้ คือ เป็นความต้องการของผู้สูงอายุไหม”  หากต้องการทำเพื่อรายได้ ก็ต้องคิดไว้เป็นอันดับแรกเลยว่า ต้องทำของที่ขายได้ จะผลิตอะไรต้องผลิตที่ตลาดต้องการ ต้องมีคนซื้อ” จากนั้นจึงเป็นเรื่องหลักคิดในการดำเนินการ บนพื้นฐานว่าควรเป็นอาชีพที่ทำได้ในพื้นที่ชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนเอื้อต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน “ภูมิปัญญา วัตถุดิบ และตลาด คือ ปัจจัยต้นทุนที่ต้องพิจารณาเป็นหลัก 3 ประการ เพื่อดูว่าหาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน คือ ควรเป็นอาชีพที่คนในชุมชนมีต้นทุนภูมิปัญญาหรือประสบการณ์อยู่แล้ว หรือมีวัตถุดิบในชุมชน หรือมีตลาดในชุมชน” เมื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมได้แล้ว ต้องเข้าใจว่าทุกอาชีพมีกิจกรรม คือ

       ด้านการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ การจัดการด้านระบบการผลิต คือ ผลิตรายคนหรือรายกลุ่ม หากเป็นรายกลุ่มจะร่วมกันผลิตหรือแยกกันผลิตการจัดการด้านวัตถุดิบซึ่งต้องคิดรายละเอียดเรื่องต้นทุนด้วย และการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งต้องมีระบบที่ดี ชัดเจน ตรวจสอบได้ ง่ายๆ”

      ด้านตลาด คือการตอบว่าจะนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ที่ไหน โดยหลักการควรเริ่มจากการมองตลาดภายในชุมชนก่อนเพราะจะสะดวกเรื่องการขนส่งการมองความต้องการและการตอบรับของตลาดได้ดีกว่า สะดวกกว่าซึ่งก็จะมีผลทำให้ต้นทุนต่ำกว่าด้วย จากนั้นค่อยไต่ระดับไปมองตลาดระดับจังหวัด ระดับประเทศและส่งออกหากเป็นไปได้”

      หัวใจแห่งความสำเร็จ คือ การวิเคราะห์ตลาด และการมีนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงที่จำเป็นทุกด้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิต ช่องทางการตลาด

       ดังนั้น ไม่สามารถคาดหวังให้ผู้สูงอายุดำเนินการเองทั้งหมดทุกกระบวนการ จึงต้องการพี่เลี้ยง และพี่เลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดคือ องค์กรท้องถิ่นอย่าง อบต. “เราก็ไม่ควรคาดหวังให้ผู้สูงอายุคิดเองทำเองทั้งหมด เพราะด้วยวัย ศักยภาพต่างๆ ของท่านจะมีข้อจำกัด ภาคราชการ ควรถอยออกมามีบทบาทสนับสนุนด้านต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การประสานและจัดหาวัตถุดิบ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ การสนับสนุนสำคัญ คือ ภาควิชาการ จากภายนอกที่จะคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงอีกแรง”

ขอขอบคุณ
ผู้เขียนสาระสังเขป : นางสาวตุลระวี  ไชยปัญโญ

หนังสือ : 4 มิติสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน
บรรณาธิการ : กมล สุกิน
ผู้จัดพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส)

Tags : การสร้างงาน  อาชีพ  ผู้สูงอายุ

view