สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จากคลอง5 ถึงบุคคลต้นแบบ

จากคลอง5 ถึงบุคคลต้นแบบ

สูงวัยใจอาสา เป็นรุ่น5/2558 จากผู้สูงอายุและแกนนำชุมชนจากอำเภอ ทั้ง 7 ของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอเมืองอำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ รวมทั้งหมด 220 คน


กิจกรรมส่งท้ายหลักสูตร มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของรุ่น5 ที่ รร.วัดคลองชั่น

กลุ่มสูงวัยใจอาสาได้ถอดเนื้อหาในหลักสูตร ชวนผู้สูงอายุนำประสบการณ์ ความรู้ และภูมิปัญญามาถ่ายทอดให้เกิดสร้างงานสร้างอาชีพ และร่วมกับชุมชนพัฒนาท้องถิ่นที่อาศัยให้ก้าวหน้าตามสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

“ชมรมสูงวัยใจอาสา” จดทะเบียนกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดปทุมธานีในปี 2558 และเริ่มดำเนินกิจกรรมควบคู่กับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง โดยมีที่ทำการอยู่ที่ “บ้านธรรมชาติบำบัด” ของครูบรรจงทองย่น


เปิดตัวกลุ่มสูงวัยใจอาสาที่บ้านธรรมชาติบำบัด กลับไปถ่ายทอดภูมิปัญญาอีกครั้ง

ต่อมาได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านธรรมชาติบำบัด เป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป แบบครบวงจร ชื่อมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข

ชมรมสูงวัยใจอาสา ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ประสานประโยชน์กับชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพากันเองได้


การถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ ได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์ฯ

ปีที่ผ่านมาเครือข่ายสูงวัยใจอาสามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com เป็นสะพานเชื่อม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสมาชิก และมีสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆ มาถ่ายทำรายการไปเผยแพร่ออกอากาศต่อ อย่างเช่น


รายการเก๋าไม่แก่ นำการถ่ายทอดภูมิปัญญาของกลุ่มฯ ออกอากาศต่อเนื่อง ในปี 2560

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ไว้วางใจให้ชมรมสูงวัยใจอาสาเป็นผู้ประสานงาน จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา และประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่าง สังคมแห่งการให้ด้วยใจอาสา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า รร. สว. ปทุมธานี ร่วมกับชมรมบุคคลต้นแบบ เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ รุ่น1-7 ที่ศูนย์คลอง5 อำเภอธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 15.00 น.

  • เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานและความสามารถของสมาชิกศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
  • เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นทำเนียบผลงานของชมรมต้นแบบภูมิปัญญา
  • เพื่อบันทึกผลงานของแต่ละท่าน และรวบรวมผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด
  • เพื่อยกระดับพัฒนาฝีมือภูมิปัญญาให้เป็นวิทยากร ถ่ายทอดแก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป

ชมรมสูงวัยใจอาสา
25 เมษายน 2560

Tags : ชมรมบุคคลต้นแบบ  รร.ผู้สูงอายุปทุมธานี

view