สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิถีชุมชนบ้านบ่อทอง

วิถีชุมชนบ้านบ่อทอง


ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบ่อทอง อยู่ในตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมวิชาชีพของวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อทอง โดยความร่วมมือของ บ้าน วัด และโรงเรียน ตามวัฒนธรรมดั่งเดิมของไทย ที่เรียกว่า “บวร”

อำเภอลาดหลุมแก้วแต่ก่อนมีแต่ทุ่งนา วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่กับการเกษตร ทำไร่ ทำนา และพืชสวนผสมผสาน ใช้เรือและแม่น้ำลำคลอง ในการสัญจร ความสุขของชีวิตคือความเรียบง่าย สงบเย็น เข้าวัดทำบุญตามประเพณี และบำรุงรักษาขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม


ความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ก้าวหน้าไปมาก ความเจริญรุกพื้นที่เกษตรกรรม กลายเป็นชุมชนเมือง ที่อยู่ที่ทำกินเปลี่ยนจากไร่นา เป็นตึกรามบ้านช่อง วิถีชีวิตเปลี่ยนตามสมัยนิยม เช่นเดียวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

ความที่ชุมชนดังเดิมรอบๆ วัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ และมีการอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย และวัฒนธรรมต่างๆ สืบต่อกันมา….  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จึงได้เข้ามาทำงานวิจัยฯ  วิถีชุมชนชาวไทยรามัญ โดยความร่วมมือของศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบสูงวัยใจอาสา และหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มาการถ่ายทำสารคดี วิถีชุมชนชาวมอญ ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อทอง มีการสาทิตการแต่งกาย การทำอาหารไทยรามัญ การสืบสานงานศิลปะ การทำพวงมะโหรต การทำธงตะขาบ และการทำสไบมอญ โดยทีมงานคณะบริการธุรกิจ

ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคนเก่าคนแก่ และแกนนำชุมชนในพื้นที่ มาร่วมกันถ่ายทอดประวัติความเป็นมา การดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม และนำชมสถานที่ ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมใจของชุมชน ที่วัดบ่อทอง

วัดบ่อทองเป็นวัดเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า มีพระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ที่ศักดิ์สิทธิ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน บริเวณรอบวัดมีการบูรณะ โบราญสถานให้มีบรรยากาศกลมกลืนกับธรรมชาติ มีภาพลายปูนปั้นเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแต่ครั้งอดีต ไว้รอบกำแพงโบสถ์ เป็น unseen ที่อยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว


ผู้สนใจต้องการคำแนะนำด้านการท่องเที่ยว หรือต้องการเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบ่อทอง เพื่อให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้วิถีชุมชน หรือด้านการฝึกอาชีพในหลักสูตรต่างๆ พวกเรายินดีต้อนรับครับ

ติดต่อขอคำรายละเอียด 

  • ครูอาสา ผกามาส คิดดี ผู้จัดการศูนย์ฯ โทร. 081 448 6303
  • ครูอาสา พิสุทธิ์ สมประสงค์ ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา โทร. 089 448 2809

ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบฯ
28 กรกฎาคม 2560

Tags : ศูนย์เรียนรู้  บ้านย่อทอง  ตำบลคูขวาง

view