สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มหาวิชชาลัยบ้านกระแชง

มหาวิชชาลัยบ้านกระแชง

มหาวิชชาลัยชุมชน บ้านกระแชงสานสุข (IDOL)


สูงวัยใจอาสากับบ้านธรรมชาติบำบัด

ปี 2558 แกนนำเครือข่าย น.ศ.อาวุโส หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย รุ่นที่5  โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนักศึกษาจากอำเภอทั้ง 7 มากกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสูงวัยใจอาสา

กลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้รับเชิญจากประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ซึ่งมีป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง เป็นประธานสาขาจังหวัดปทุมธานี ให้มา ร่วมกันพัฒนากิจกรรมสมาชิกผู้สูงอายุของสมาคมฯ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นชมรมสูงวัยใจอาสา และใช้บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลกระแชง อำเภอเมือง เป็นฐานพัฒนาเพื่อให้เป็นชุมชนผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัด

ครูบรรจง ทองย่น 1 ในแกนนำเครือข่ายกลุ่มสูงวัยใจอาสา อำเภอเมือง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง และเจ้าของบ้านธรรมชาติบำบัด ได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว สร้างอาคารหลังใหม่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี) ที่คลอง5 รังสิต-นครนายก

โดยน้อมนำแนวทางจากมหาวิชชาลัยปูทะเลย์ ในพระมหาชนกของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่9 ที่สร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจในการต่อสู้ พากเพียร อดทน มาเป็นมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข (IDOL) เป็นโรงเรียนสร้างจิตสำนึกของความพอเพียงมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข กับการถ่ายทอดภูมิปัญญา

แนวการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุในชุมชน และภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบจากเครือข่ายของจังหวัดปทุมธานี และใกล้เคียง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสานต่อ ส่งผ่านคนรุ่นใหม่ให้นำไปพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

มหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข ได้จัดให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาควบคู่กับกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลประจำตำบลบ้านกระแชง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย และชมรมสูงวัยใจอาสา เครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558

เดือนเมษายน 2559  รายการลุยไม่รู้โรยได้ขอบันทึกกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา นำออกเผยแพร่ทางสถานีไทยพีบีเอส ช่อง HD3  จากนั้นก็มีสื่อจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เข้ามาถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมของมหาวิชชาลัยชุมชนแห่งนี้เรื่อยมา โดยมีเว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com  ของครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ควบคู่กับกิจกรรมเครือข่ายของชมรมฯ

หลักสูตรของมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข ส่วนใหญ่จะยึดถือผู้เรียนเป็นคนกำหนด จากการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ดังนี้

 • หลักสูตรธรรมชาติบำบัด
 • หลักสูตรจักรยานเพื่อชุมชน
 • หลักสูตร อสส. ผู้สูงอายุบ้านกระแชง
 • หลักสูตรดนตรีบำบัด
 • หลักสูตรสูงวัยใจอาสา
 • หลักสูตรประถมวัยศึกษา
 • หลักสูตร Startup AEC 4.0


มหาวิชชาลัยบ้านกระแชง กับศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่าย

มหาวิชชาลัยบ้านกระแชง มีเครือข่ายที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ เป็นครูจิตอาสาถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นต้นแบบ และทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวัดชัยสิทธาวาส มีป้านา จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง เป็นประธาน  ที่ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก
 • ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแสงตะวัน มีครูชมบุญ บัวหลวง เป็นประธาน ที่วัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก
 • ศูนย์การเรียนรู้ขยะชุมชนตำบลโพธิ์กลาง มีครูบุญรุ้ง พันสาย เป็นประธาน ที่ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอสามโคก
 • ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนตำบลระแหง มีครูแทน ดีจิตต์ เป็นประธาน
  ที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขวางบน มีครูธนพร โพธิ์มั่น เป็นประธาน ที่ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลหน้าไม้ มีครูพนาสณฑ์ วิจิตโอฬารเป็นประธาน ที่ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลคูขวาง มีครูธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ เป็นประธาน ที่ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนไวท์เฮ้าส์ มีครูปรีชา สมวงษ์ เป็นประธาน ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 • ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนชุมชนบนอินเตอร์เน็ต มีครูกรรณิการ์ พุ่มคำ เป็นประธาน ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
 • ศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบบนอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ใจอาสา มีครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ เป็นประธาน ที่ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
 • ศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ดครบวงจรวัดถ้ำกระบอก มีพันตรีพรชัย ผลแก้ว เป็นครูจิตอาสา ที่มูลนิธิถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี
 • โครงการประชารัฐ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ผอ.สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ เป็นประธาน มีครูอัญชัน เป็นครูจิตอาสา ที่อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี
 • ศูนย์เรียนรู้เพาะเห็ดครบวงจรครูยงค์ มีครูประยง แสนกมล เป็นประธาน ที่ฟาร์มเห็ดครูยงค์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รายการสูงวัย Society ถ่ายทำกิจกรรมของ
กลุ่มสาระสูงวัยใจอาสา และกลุ่มสาระจักรยานเพื่อชุมชน

กลุ่มสาระความรู้ของมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข 

ปัจจุบันมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง คือกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง และกิจกรรมชมรมดนตรีบำบัด โดยมีการเสริมความรู้เพื่อด้านสุขภาพจาก รพ.สต.บ้านกระแชง และสมาชิกอาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 

ชมรมสูงวัยใจอาสา ให้ความรู้ด้านงานอาชีพ และการใช้สื่อร่วมกับภูมิปัญญาต้นแบบในชุมชน และเครือข่ายฯ

บ้านธรรมชาติบำบัด เปิดให้บริการความรู้ และพยากรณ์สุขภาพให้กับผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมทำกิจกรรม

ชมรมจักรยานชุมชน มีกิจกรรมประจำเพื่อการออกกำลังกาย และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในระหว่างทางและร่วมกิจกรรมกับชมรมจักรยานในเครือข่าย

กลุ่มสาระประถมวัยศึกษา มีกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมทักษะด้านจริยธรรม พื้นฐานด้านเกษตรครัวเรือน และงานฝีมือจากวัสดุเหลือใช้จากธนาคารขยะของชุมชน

ภายหลังจากการเปิดมหาวิชชาลัยชุมชนอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการประชุมใหญ่ เพื่อกำหนดแนวทาง และจัดทำหลักสูตรของแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องต่อไป

นายบรรจง ทองย่น
ประธานบริหารมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข
12 กันยายน 2560

 

Tags : โรงเรียนผู้สูงอายุ  บ้านกระแชง  ปทุมธานี

view