สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สู่สังคมสูงวัยด้วยใจและศรัทธา

สู่สังคมสูงวัยด้วยใจและศรัทธา


กิจกรรมดีดี ของคนสูงวัยใจอาสา ยุคไทยแลนด์ 4.0


ปิดงาน "สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษที่21" ไปแล้วเมื่อวาน พร้อมๆ กับไมตรีจิตที่สมาชิกมีให้กัน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา นั่นไม่ใช่บทส่งท้าย แต่เป็นบทเริ่มต้นของศตวรรษใหม่ ที่จะนำไปสู่ภาคีเครือข่ายคลังปัญญาที่ยั่งยืน และการสอดประสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ กลุ่มสูงวัยใจอาสา จากทุกภาคของประเทศ

งานนี้ทำให้พวกเราตระหนักรู้ถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ ในแต่ละชุมชนว่าสามารถผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อน ในมิติต่างๆ ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

จากกลุ่มกรณีศึกษาของแต่ละภาคที่นำมาเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ เป็นต้นแบบของความพยายามยกมาตรฐานของสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ เป็นแกนนำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้สูงวัย ใส่ใจสังคม และเป็นต้นแบบของ "คลังปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

มีการรวบรวมคลังปัญญา ที่เป็นบุคคล ความรู้ ความชำนาญของผู้สูงอายุ แล้วนำมาต่อยอด เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านอื่นๆ ในชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดให้แก่รุ่นต่อไป คือ

ชมรมคลังปัญญา จังหวัดปทุมธานี คุณพิสุทธิ์ สมประสงค์ ปลุกพลังในชุมชนหลังน้ำท่วม เอามาต่อยอดด้านอาชีพ อาหาร งานประดิษฐ์ และสร้างเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้อำเภอต่างๆ ในจังหวัด โดยใช้เว็บไซต์ใจอาสา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงสื่อ และนำสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ภูมิปัญญาชุมชนให้สังคมรับรู้

คลังปัญญาจังหวัดกาญจนบุรี ด้านวัฒนธรรม มีการเรียนรู้ประเพณีการทำนา อาชีพหลักของคนไทยมาแต่โบราณ โดยเอาประเพณีการรำโทน มาเป็นสื่อ ต่อยอด และขยายจนเป็นชุมชนตัวอย่าง สร้างความสำเร็จทั้งการอนุรักษ์ การสร้างงาน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คลังปัญญาจังหวัดยโสธร นำของดีของชุมชน มาต่อยอดสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืน และเป็นต้นแบบชุมชนคลังปัญญาผู้สูงอายุที่น่ายกย่อง 


คลังปัญญาจังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง  เป็นงานวิจัยการใช้ประโยชน์ต่างๆ จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุของ ผ.ศ. วรพล พนมพรสุวรรณ รวม 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร , ศิลปะ วัฒนธรรม, หัตถกรรม, เครื่องหอม เครื่องสำอาง และ เครื่องมือประกอบอาชีพ  รวมได้ 22 ภูมิปัญญา 19 ผู้รู้ (ภูมิปัญญาต้นแบบ)


ยังมีคลังปัญญาอื่นๆ ที่เปิดพื้นที่สาธารณะ ร่วมมือกับผู้สูงอายุ ชุมชน รัฐ และเอกชน เป็น

  • พื้นที่ออกกำลังกาย : แล้วขับเคลื่อนทุกเรื่อง ที่ ทับปุด พังงา
  • พื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย : ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพผู้สูงอายุ วิทยุชุมชน ของเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
  • ประชาสังคมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ : สภาฮักแพง เบิ่งแงง ของคนมหาสารคราม
  • กลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพ : โรงเรียนฮอมสุข ตำบลดอนแก้ว  เป็นต้น


ทั้งหมดคือความหวัง ความตั้งใจ ที่ภาคีคลังปัญญา มารวมพลังกัน เพื่อประกาศให้สังคมไทยรับรู้ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจ ที่จะประสานความร่วมมือผลักดันให้สังคมผู้สูงวัย ก้าวไปกับยุคสมัย ประเทศไทย 4.0

  • รายละเอียดอื่นๆ จะนำมารายงานต่อเนื่อง ในเว็บไซต์แห่งนี้

ภาคีเครือข่ายคลังปัญญาปทุมธานี
14 ธันวาคม 2560

Tags : ภาคึคลังปัญญา  ผู้สูงวัยศตวรรษที่21

view