สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ร่วมสร้างบ้านให้ร่มเย็น

ร่วมสร้างบ้านให้ร่มเย็น


สุรเดช เดชคุัมวงค์ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ผมและ คกก. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นอนาคตประเทศไทย ภาคเหนือ ณ. โรงแรมฮอลิเดย์อิน เชียงใหม่ วันที่ 8 กพ. เพื่อนำมาแก้ไข ก่อนเสนอ คกก.ยุทธศาสตร์ ครม. สภาฯ จากนั้นทำแผน 5ปี กำกับติดตาม ให้ภาครัฐใช้เป็นกรอบจัดทำแผนงบประมาณเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

การรับฟังมีคนมาร่วม 6ด้าน ทั้งด้านความมั่นคง ระบบราชการ ท้องถิ่น สื่อ คนทุกวัย ฯลฯ เข้าร่วมยกร่าง รับฟัง สร้างเครือข่าย ที่ร่วมเรียกร้อง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม ประเมิน และร่วมขับเคลื่อน


ในห้องยุทธฯ สังคม ผมชี้แจงเป้าหมาย แนวทางให้เข้าใจง่าย  ก่อนแบ่งกลุ่ม 3กลุ่มระดมสมอง

1. ประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดควมเหลื่อมล้ำ กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน คนยากไร้

2. สังคมเข้มแข็งไม่ทอดทิ้งกัน รองรับสังคมผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ชนเผ่า เด็กเยาวชน

3. ชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็งจัดการตนเอง

ทีมวิทยากรกระบวนการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คกก. ยุทธฯ

จากนั้นให้นำเสนอมติกลุ่ม ต่อที่ประชุมรวม อภิปรายเพิ่มเติม

ที่ประชุมมีมติร่วมเป็นเครือข่าย ร่วมผลักดันนโยบาย จัดทำแผน 5ปี เหมือนการสร้างแบบแปลนบ้าน/ประเทศ

และร่วมติดตาม ให้มรการนำแผนไปปฎิบัติจริง

หลวงพ่อจังหวัดน่าน ขอให้เราช่วยกัน สร้างบ้านให้มั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน เพื่อประชาชนครับ


พิสุทธิ์ สมประสงค์ 
ภาคีเครือข่ายคลังปัญญาเพื่อผู้สูงอายุที่ยั่งยืน
พิมพ์/รายงาน

Tags : สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม

view