สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ

เป็นองค์กรเอกชน ที่อาจารย์ พยุง ใบแย้ม ได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ให้เป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ

ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “ส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชมรม องค์กร และภาคีเครือข่าย ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 ภาคกลาง  ที่โรงแรม อะเครียติด พาเลซ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561

ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ ได้เขียนโครงการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมของศูนย์ ให้เจริญก้าวหน้า และยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

ชื่อโครงการ :
การฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าร้อยสี ให้แก่ผู้สูงอายุ (กระเป๋า สไบ หมวก ผ้ากันเปื้อน)

ประเภทโครงการ : โครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

หลักการและเหตุผล :

        ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ เลขที่ 197/18 หมู่1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นจากการสืบทอดที่ทำกินของบรรพบุรุษที่มีอาชีพทำนา แต่ลูกหลานไม่สามารถทำอาชีพดั่งเดิมได้ จึงจัดทำการปลูกพืชเป็นสวนป่า สวนสมุนไพร และเป็นแหล่งสั่งสมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย ด้านวัตถุโบราณ ด้านตำนานคนกับต้นไม้ ด้านทักษะชีวิตงานฝีมือ ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น ด้านแพทย์พื้นบ้าน และด้านผ้าทอมือ จนเป็นที่สนใจ มีคนมาศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ จึงถูกพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ บริการความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำเป็นจะต้องมีสินค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับให้กับนักท่องเที่ยว

        ต่อมาเริ่มมีคนมาสมัครเป็นคนงาน และคนใช้แรงงานจะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากคนใช้แรงงานแล้ว ก็ยังเป็นผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญ และแม่บ้านที่มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 100 คน ซึ่งบางคนก็ต้องการมีงานทำยามว่างและสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพราะผู้สูงอายุเหล่านี้ยังมีสุขภาพแข็งแรง จึงรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มย่อยตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ได้แก่ กลุ่มวัตถุโบราณ กลุ่มตำนานตนกับตนไม้ กลุ่มทักษะชีวิตคิดแบบไทยๆ กลุ่มวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มแพทย์พื้นบ้าน และกลุ่มลายผ้าขาวม้าร้อยสี

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสอนและฝึกปฏิบัติการทำกระเป๋า สไบ หมวก ผ้ากันเปื้อนจากผ้าขาวม้าร้อยสีให้แก่ผู้สูงอายุ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันกับรัฐวิสาหกิจชุมชนตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในการทำกระเป๋า สไบ หมวก ผ้ากันเปื้อนจากผ้าขาวม้าร้อยสีที่ทันสมัยตามความสนใจของลูกค้าให้แก่ผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย :

        อบรมให้กับผู้สูงอายุที่รักการเย็บ ปักผ้า ถักร้อย ที่เป็นสมาชิกและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ จำนวน 20 คน

พื้นที่ดำเนินงาน :

ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ เลขที่ 197/18 หมู่1 ตำบลนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

ใช้เวลา 4 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการ

 

อาจารย์ พยุง ใบแย้ม
โทร. 089-910-1617


บทความที่เกี่ยวข้อง : 


Tags : ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  บ้านแม่คุณ  กาญจนบุรี

view