สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลุ่มใจอาสาพัฒนาลำสามแก้ว

กลุ่มใจอาสาพัฒนาลำสามแก้ว


กลุ่มสูงวัยใจอาสา กับโครงการประชารัฐ พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันเศรษฐกิจไทย ยุคสังคมยุคดิจิตัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ มาเป็นฐานการทำงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ภายใต้ภารกิจการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน


ศูนย์เรียนรู้ชุมชน “สูงวัยใจอาสา” ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนลำลูกกา  และได้รับการพัฒนายกขึ้นไปไว้บนเว็บไซต์ชื่อเดียวกัน คือ www.jairsa.com  เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตให้กว้างขวาง สู่ชุมชนใกล้เคียง และประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมเป็นสากล  กิจกรรมของกลุ่ม มุ่งเน้นการการสร้างงานสร้างอาชีพและความสามัคคีในชุมชน มีผลงานต่อเนื่อง ได้รับการถ่ายทอดออกสื่อ และเชิญออกงานตลอด ในช่วง ปี 2555 - 2557

ในปี 2558 ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ชมรมสูงวัยใจอาสา และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นสถานที่พบปะของประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในครอบครัว และการประกอบอาชีพของชุมชน ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ชุมชนตั้งอยู่ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

มีเสียงเรียนร้องจากกลุ่มสมาชิกในชุมชน ขอให้ชมรมสูงวัยใจอาสา กลับมาพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนบัณฑิตลำสามแก้วอีกครั้ง จึงได้มีการประชุมกลุ่มย่อมมาเป็นระยะ  และหลังการประชุมสมาชิกครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติให้กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  กลับมาดำเนินกิจกรรมอีกครั้งในนาม “กลุ่มใจอาสาพัฒนา” เพื่อรองรับนโยบายขยายโอกาส สร้างความยั่งยึนให้กับชุมชน ตามนโยบายประชารัฐ

พบกับ กลุ่มใจอาสาพัฒนา ที่ชุมชนบัณฑิตลำสามแก้ว เร็วๆ นี้

คุณป้าอารีย์
ประธานกลุ่มอาชีพผู้สูงวัย (เดิม)
23 พฤษภาคม 2561

Tags : อาชีพ  สูงผู้อายุ  ลำลูกกา

view