สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ต้นแบบวิถีธรรมวิถีไทย

ต้นแบบวิถีธรรมวิถีไทย

ดร.พยุง ใบแย้ม รับราชการเป็นครูมากว่า 40 ปี เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นข้ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙

ตลอด 60 ปีของชีวิต ของความเป็น “ครู” ได้บันทึกเป็น “บทเรียนแห่งความทรงจำ” เพื่อตอบแทนคุณความดี เชิดชูสถาบันการศึกษา และบุคคลผู้มีพระคุณที่ได้เอื้อเฟื้อ เกื้อหนุน จนประสบความสำเร็จในชีวิต และปฏิญาณที่จะสานต่อ จึงสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีไทยบ้านแม่คุณ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา สำนึกรัก และดำรงสิ่งดีงามของถิ่นกำเนิด ให้เกิดความยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้วิถีไทยบ้านแม่คุณ

เกิดจากความตั้งใจที่จะรักษาผืนดิน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ที่ยายยกให้ไว้ทำกิน แต่ไม่มีผู้สืบทอดทำนาหากินต่อ จึงได้นำมาสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดศาสตร์พระราชา ด้วยการฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับต้นไม้ การทำอาหารคาวหวาน การทำขนมไทย และเครื่องดื่นสมุนไพร ทั้งเป็นการสร้างอาชีพเพื่อความมั่งคงและยั่งยืน

 

โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่ตุณ เดินตามรอยเท้าพ่อ ตั้งอยู่เลขที่ 197/18 หมู่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ ให้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ แบบมีส่วนร่วม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ และสร้างสุขภาวะที่ปลอดภัยให้สังคมเป็นสุข

สืบสานงานต่อที่พ่อทำ ตามศาสตร์พระราชา


บ้านของพ่อ

พ่อสร้างด้วยใจ     อุทิศกายด้วยหยาดเหงื่อ

หนักเบาพ่อเอื้อเฟื้อ       ด้วยพ่อเชื่อไทยเรืองรอง

วันนี้ไม่มีพ่อ         บ้านที่ก่อลูกทั้งผอง

ดูแลคอยประคอง   ตอบสนองความพอเพียง


รักพ่อ คิดถึงพ่อ

        สร้างบุญเพื่อพ่อหลวง     ลูกทั้งปวงอาวรณ์หา

ก้มกราบพ่อบนฟ้า         ขอเป็นข้ารองพระบาท

ทุกชาติไปได้สม    หวังชื่นชมดังคิดวาด

สืบสานความฉลาด        ตามดั่งศาสตร์พระราชา

 

นางพยุง ใบแย้ม
บ้านเลขที่ 187/18 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ทำงาน
บ้านแม่คุณศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทย โทร. 034-659-611
มือถือ 089-910-1617 อีเมล์ payoong_baaiyaem@hotmail.com

Tags : วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ  พยุง ใบแย้ม

view