สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เก๋า ... ชวนคุย

เก๋า ... ชวนคุย

เก๋า … ชวนคุย 2 หน่วยงานกับความพยายาม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

อยากรู้ว่า "แก่อย่างไรไม่ลำบาก" กรุณาล้อมวงเข้ามา เพราะชา (น) ญ ชรานี้ มีคำตอบ

"ปี 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก โดยคาดว่าจะมีประชากรเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปปีละประมาณ ล้านคน"

สสส. ร่วมกับกลุ่มคนตัว D พัฒนาหลักสูตรสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ ขานรับสังคมยุค 4.0 ต้องเสพสื่ออย่างมี 'สติ’

แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. ตระหนักถึงปัญหาการรับข่าวสารของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงร่วมกับกลุ่มคนตัว D พัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ

วันนี้อยากแนะนำให้เพื่อนผู้สูงอายุ และน้องๆ ได้รู้จัก 2 หน่วยงานที่ทำงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ในยุค 4.0 ที่มาเร็วและแรง ซึ่งกระทบกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันโดยตรง

หน่วยงานแรก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงสำหรับผู้สูงอายุ คือ

กองส่งเสริมศักยภาพผูัสูงอายุ

อำนาจหน้าที่

          1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
          2. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
          3. พัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
          4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
          5. บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติกำหนด
          6. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และ ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย


หน่วยงานที่ 2 จะเห็นบ่อยๆ ในหลายๆ กิจกรรม ทั้งทางทีวี และป้ายรณรงค์ ตามถนน และในชุมชนนั่นคือ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 

เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้าง

ประเทศไทยให้น่าอยู่

วิสัยทัศน์

“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

พันธกิจ

“จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”


ตัวอย่างกิจกรรมของ สสส. กับการส่งเสริมสังคมเพื่อผู้สูงอายุ เป็นก้าวสำคัญของการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ รู้ทันข่าวสาร ขานรับสังคมสมัยใหม่ ยุคสื่อดิจิตอล 4.0 

คลิก หัวข้อข่าว -> 

อยากรู้ว่า "แก่อย่างไรไม่ลำบาก" กรุณาล้อมวงเข้ามา เพราะชา (น) ญ ชรานี้ มีคำตอบ

"ปี 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก โดยคาดว่าจะมีประชากรเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปปีละประมาณ 1 ล้านคน"

สสส. ร่วมกับกลุ่มคนตัว D พัฒนาหลักสูตรสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ ขานรับสังคมยุค 4.0 ต้องเสพสื่ออย่างมี 'สติ’

แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. ตระหนักถึงปัญหาการรับข่าวสารของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงร่วมกับกลุ่มคนตัว D พัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ


online : 9-9-2561


Tags : กองกิจการผู้สูงอายุ สสส  สื่อยุค 4.0

view