สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนเข็มแข็ง ทำดีให้มาก

ชุมชนเข็มแข็ง ทำดีให้มาก

เมื่อวานวันที่ 4 ตุลาคม 2561   มีการจัดเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 4 (สานใจฟอรั่ม)  ว่าด้วย “การจัดการขยะโดยชุมชน”   ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหาคร จัดโดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย  อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  พอช. สสส. สปสช. ไทยพีบีเอส กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ในการร่วมกันพัฒนากลไกให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการจัดการขยะโดยชุมชนเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่เครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน   มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนที่ดำเนินการ “การจัดการขยะโดยชุมชน” ผ่านการทำงานตามกลไกต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด 

เวทีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ในการชวนคุย ชวนคิด “ยุทธศาสตร์เข้มแข็ง”  มีสาระสำคัญ ดังนี้  “การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน  หากมีความมุ่งมั่นร่วมกันจะเกิดพลัง  ต้องสร้างสังคมไทยร่วมกันอย่างสมดุล  คน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันมีการพูดถึง Technology Digital มากมาย  ภายใน 5 ปี คน 73% จะตกงาน  AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น  หลักสำคัญทิศใหญ่ของประเทศ  “ชุมชนเข้มแข็ง” ชุมชนท้องถิ่น คือ ฐานของประเทศ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และประชาธิปไตยทางตรงการเลือกตั้งไม่เพียงพอ  ต้องใช้ประชาธิปไตยทางอ้อม  คือ ชุมชน  คนทั้งหมดมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้มแข็ง  ระบบเศรษฐกิจบนฐานเกษตรพลังบวก Farm Base Community Economy Plus   คำถามอะไรสำคัญที่สุดในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  คำตอบคือ  การสื่อสารที่ดี สร้างความเข้าใจทำให้เกิดปัญญา  นำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นนิสัย กลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด”

อ่านข่าวทั้งหมด
สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน

http://www.codi.or.th/public-relations/news/16441-2018-10-05-07-51-32


Tags : ขยะชุมชน สานใจฟอรั่ม ชุมชนเข้มแข็ง

view