สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาชีพครู เพื่อพ่อ

อาชีพครู เพื่อพ่อ


"...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส. (28 ตุลาคม 2523).
อ้างถึงใน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมันตรี  

 

ครูอาชีพ เป็นปูชนียบุคคล ที่ทำงานด้วยใจรัก และศรัทธา เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ มีความห่วงใยต่อศิษย์ดุจลูกของตนเอง ครูจึงเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ส่งต่อไปยังลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า เปรียบเหมือนเรือจ้างพาคนข้ามฝัง

ครูอาชีพมีความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่ออาชีพ รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความดีงาม เพราะอาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง อาชีพที่ติดตัวจนวันตายแม้พ้นเกษียณ

1 อาชีพ เพื่อพ่อ … ขอชื่นชมครูต้นแบบ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตลอดชีวิต ครูพยุง แย้มใบ ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ ที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ครูที่ทำหน้าที่ ที่ตนเองรัก และศรัทธาเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

    

ดร. พยุง แย้มใบ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ

คุณครูพยุง บรรจุเข้ารับแต่งตั้งข้าราชการครู เมื่อ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๗ รับราชการครูมาตลอด และศึกษาต่อในสาขาครูอย่างต่อเนื่อง

  • ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการประถามศึกษา วิทยาลัยครูกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.๒๕๑๙
  • ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.๒๕๒๕
  • ศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.๒๕๔๐
  • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาจิตวิทยาศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  พ.ศ.๒๕๕๐


ครูพยุง เกษียณอายุราชการ เมื่อ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงกระนั้นก็ไม่ยอมหยุดนิ่ง ยังคงศึกษาต่อจนได้รับ

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยต้องการให้เยาวชน และชุมชน ได้สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมในบ้านเกิด  จึงได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณขึ้นเมื่อ ปี ๒๕๔๐ หรือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยใช้งบประมาณส่วนตัวให้เป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทยๆ 

โดยทำการปลูกพืชเป็นสวนป่า สวนสมุนไพร และเป็นแหล่งสั่งสมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย ด้านวัตถุโบราณ ด้านตำนานคนกับต้นไม้ ด้านทักษะชีวิตงานฝีมือ ด้านวรรณกรรมท้องถิ่น ด้านแพทย์พื้นบ้าน และด้านผ้าทอมือ

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้รับความสนใจ มีคนมาศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ จึงมีการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มีฐานการเรียนรู้ ไว้บริการความรู้หลากหลายทั้งชุมชนให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ติดต่อ : ครูพยุง แย้มใบ
ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ เลขที่ 197/18 หมู่1 ตำบลนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110   โทร. 089 910 1617

สัมภาษณ์โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://youtu.be/iJFFBchcPxE

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ภาคีเครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุที่ยั่งยืน
12 ตุลาคม 2561

Tags : พยุง แย้มใบ ศูนย์แม่คุณ กาญจนบุรี

view