สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แรงงานคืนถิ่น

แรงงานคืนถิ่น

pu-payom 6

เกษตรกรรมนำไทย คือความหวังของคนไทย เพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ และครัวของโลก

วันแรงงาน หรือ วันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ในหน้าเกษตรกรรม ของประเทศแถบยุโรปในสมัยก่อน  มีการจัดพิธีเฉลิมฉลอง และมีการบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรม และขอให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความร่มเย็น

วันเมย์เดย์ แต่ก่อนถือเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ต่อมาในประเทศอุตสาหกรรมได้ถือเป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันแรงงานเป็นขึ้นครั้งแรก และสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วันแรงงานในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน โดยเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน ตลอดจนคุ้มครองและดูแลสภาพการทำงานของแรงงาน

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงาน และกำหนด ให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็น วันกรรมกรแห่งชาติ ต่อมาเปลี่ยนเป็น วันแรงงานแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2517 ได้มอบหมายให้กรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดงานฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี ภายในงานได้มีการจัดให้ทำบุญตักบาตร มีนิทรรศการแแสดงความรู้ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

วันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการ หน่วยงานราชการเปิดทำงานและให้บริการตามปกติ  การหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และธนาคาร เท่านั้น

แรงงานไทยคืนถิ่น

ประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว ประชาชนจากต่างจังหวัดทิ้งไร่นา เดินทางเข้ามาขายแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ

ปี 2540 ประเทศไทยประสบสภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทห้างร้าน มีการเลิกจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปัญหาการว่างงานในสังคมทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลได้ได้มีโครงการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผล กระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย นับเป็นการกลับคืนสู่อาชีพดั่งเดิมของแรงงานไทยครั้งใหญ่

ปี 2550 ประเทศไทยประสบสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ทั่วประเทศอีกครั้ง ครั้งนี้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง คนเมืองส่วนใหญ่หันมาทำเกษตรผสมผสานกันอย่างกว้างขวาง มีการให้ความรู้และเปิดฝึกอบรมการเกษตร และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย

มีแรงงานคืนถิ่นที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น และนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทที่ ๙ เป็นแนวทางผลักดันให้แรงงานไทยคืนถิ่นมีความหวังในอาชีพดั่งเดิมของไทยกระจายตัวออกไปทั่วทุกภาคของประเทศ

แรงงานไทยในปัจจุบัน ไม่ใช้แรงงานที่เป็นคนไทยเหมือนแต่ก่อน ปัจจุบันไทยนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง พม่า กัมพูชา ลาว และเวียตนาม เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ยุคเกษตรกรรมนำไทย คือความหวังของประเทศ เพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ และครัวของโลก นำคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่อาชีพดั่งเดิมของบรรพบุรุษ แต่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ "สมาร์ท ฟาร์มเมอร์" ที่ก้าวทันยุคสมัย ไทยแลนด์ 4.0


Tags : วันแรงงาน  เกษตรกรรมคืนถิ่น  ปู่พยอม

view