สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เกษตรธรรมชาติศาสตร์พระราชา

เกษตรธรรมชาติศาสตร์พระราชา

การเรียนรู้ที่ดี คือการเรียนรู้ผ่านประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน กศน.อำเภอหนองเสือ และ กศน.จังหวัดปทุมธานี จึงร่วมกับกลุ่มปิ่นโตเกษตรอินทรีย์ จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเกษตรธรรมชาติโดยศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองสามวัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

วัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยเกษตรธรรมชาติแบบ MOA โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบ และ ขั้นตอนที่กำหนดภายใต้ หลักการของความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้เกษตรกรรุ่นหลังได้สานต่อ

รูปแบบโครงการแบบเป็นการแสดงผลโครงการศึกษาวิจัยแบบทดลองการปลูกข้าวด้วยต้นเดียวแบบวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA เพื่อตอบโจทย์การทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีและภาคการระดมความคิดในการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ของผู้ร่วมเสวนาและนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการงานเกษตรธรรมชาติแบบ MOA ให้ดียิ่งขึ้นไป  


ที่มา : Tags : ปิ่นโต , กศน.ปทุมธานี

view