สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของพ่อ

9 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ ทรงครองราชสมบัติ    
ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ มีดังนี้

1.โครงการแกล้งดิน

แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาดิน

2.โครงการปลูกหญ้าแฝก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3.โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน  เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเสริมการเรียนรู้

5.ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศ และกลับมาพัฒนาประเทศ

6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่

พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ

8.โครงการฝนหลวง

ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้า  ให้ไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน

9. กังหันน้ำชัยพัฒนา

มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

อ่านรายละเอียดทั้งหมด http://www.wice.co.th/2017/10/16/9-พระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของในหลวง-ร๙/

Tags : พระราชกรณียกิจ , รัชกาลที่๙ , เรารักพ่อ

view