สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

กองทุนสวัสดิการชุมชน

สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยู่แบบช่วยเหลือ เกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน และเคารพซึ่งกันและกันมาช้านาน แต่เมื่อสังคมเมืองขยายตัวกว้างขึ้นวัฒนธรรมแบบเกื้อกูลกันอย่างแต่ก่อนก็ น้อยลง ความเข้มแข็งในชุมชนจึงเกิดได้ยาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในรูปของตัวเงินและความ ช่วยเหลือ แต่ก็ครอบคลุมไม่ทั่วถึง เครือข่ายชุมชนจึงตระหนักถึงความจำเป็นเพื่อส่งเสริมพัฒนา ระบบการคุ้มครองทางสังคมร่วมกัน

การฟื้นฟูสวัสดิการชุมชนที่เกื้อกูลกัน ให้สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตายเป็น “การจัดสวัสดิการชุมชน โดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี” ดำเนินการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักศาสนาและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนเป็นหลัก

การจะพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องยั่งยืน จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนที่มี อยู่แล้ว ให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนต่างๆ อย่างเป็นขบวนการ มีการประสานเชื่อมโยงระบบสวัสดิการชุมชนกับระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานพัฒนาต่างๆ อย่างเข้าใจและเกื้อกูลต่อกัน

รัฐจึงมีนโยบายเสริมความเข้มแข็งของทุนชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ โดยส่งเสริมบทบาทของครอบครัวชุมชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มียุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณธรรม โดยภาคประชาชนได้มีการจัดระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล ในการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลลำสามแก้ว และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาให้เป็น ชุมชนเข็มแข็ง โดยมีสมาชิกอาสาของชุมชนเป็นกรรมการบริหารในเครือข่ายฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานและกรรมการจากชุมชนต่างๆ ในเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ชุมชนที่เข้มแข็งคือชุมชนที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย การมีกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จึงเป็นหลักประกันพื้นฐานของชีวิต ที่จะดูแลเอาใจใส่เหมือนญาติตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย และตาย ด้วยเงินกองทุนของพวกเราเอง

สว. ใจอาสา
7 ตุลาคม 2554  

Create Date : 07 ตุลาคม 2554
view