สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

ผู้นำชุมชนที่ดี

ทำงานกับชาวบ้านมาหลายปี ได้พบเห็นผู้นำชุมชนหลากหลายรูปแบบ สรุปคุณลักษณะผู้นำชุมชนที่ดีไว้ได้หลายข้อ ผู้นำคนหนึ่งอาจจะไม่มีทุกข้อ มีบางข้อ มากน้อยต่างกัน

๑.ผู้นำที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศรัทธาในศาสนา เชื่อมั่นในหลักจริยธรรม

๒.ผู้นำที่ดี ทำตัวเป็นแบบอย่าง ไม่ดีแต่พูดหรือบอกคนอื่นให้ทำ


๓.ผู้นำที่ดี สร้างความมั่นคงปลอดภัย ทำให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข


๔.ผู้นำที่ดี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน คุณภาพชีวิตผู้คนดีขึ้น


๕.ผู้นำที่ดี ปรารถนาและพร้อมที่จะเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน


๖.ผู้นำที่ดี ปรารถนาและส่งเสริมนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ


๗.ผู้นำที่ดี มองเห็นจุดอ่อนจุดแข็ง ข้อจำกัดและศักยภาพของตัวเองและของชุมชน


๘.ผู้นำที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกในชุมชน


๙.ผู้นำที่ดี เป็นตัวเชื่อม (catalyst) ที่ดีและผนึกพลังชุมชนให้เกิดผลเป็นทวีคูณ(synergy)


๑๐.ผู้นำที่ดี เคารพในศักดิ์ศรีและให้เกียรติชาวบ้าน ไม่ดูถูกผู้อื่น


๑๑.ผู้นำที่ดี ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และในการตัดสินใจ


๑๒.ผู้นำที่ดี สร้างเครือข่ายภายในชุมชนและกับนอกชุมชน เกิดประชาสังคมที่มีพลัง


๑๓.ผู้นำที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน วาระซ่อนเร้น


๑๔.ผู้นำที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้อง


๑๕.ผู้นำที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง มีเหตุมีผล


๑๖.ผู้นำที่ดี มีความอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


๑๗.ผู้นำที่ดี ใช้ข้อมูล ความรู้ และปัญญาในการทำงานเพื่อชุมชน


๑๘.ผู้นำที่ดี ไม่ใช้เงินหรืออำนาจอิทธิพลเพื่อชักนำ ครอบงำ บังคับ ขู่เข็ญคนอื่น


๑๙.ผู้นำที่ดี มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน


๒๐..ผู้นำที่ดี คือ ผู้มีบารมี ที่ชาวบ้านอยากเดินตาม

ดร.เสรี พงศ์พิศ
ที่มา :www.phongphit.com

               

 
Create Date :  04  มีนาคม  2555
view